متن خبر
مجوز موقت 3 ماهه تولید پروتئین هیدرولیزات

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای مجوز موقت سه ماهه توليد پروتيين هيدروليزات شرکت بسپار دانش سبز بنیان را صادر کرد

دراين نامه آمده است با توجه به در خواست شرکت مبنی بر توليد پروتيين هيدروليزات% 40 براي کنترل مگسهاي میوه ، با توجه به نتایج آنالیز کنترل کیفی ارائه شده و بررسی کارایی به عمل آمده در عرصه، بدین وسیله باصدور مجوز موقت سه ماهه تولید موافقت می شود. مقتضی است نسبت به رعایت موارد زیر اقدام شود:
- توزیع پروتیین هیدرولیزات تولیدي منوط به ارائه برگه آنالیز کنترل کیفی براي هر بچ تولیدي و الصاق برچسب فارسی تایید شده است.
- یک نمونه از هر بچ تولیدي آزمایش شده باید تا پایان تاریخ انقضا در انبار شرکت نگهداري شود.
- چنانچه فرآورده تولیدي از کارایی لازم در عرصه برخوردار نباشد، شرکت موظف است در اسرع وقت نسبت به جمع آوري و جبران خسارت احتمالی اقدام نماید.
سازمان حفظ نباتات عنداللزوم در هر مرحله اعم از تولید، بسته بندي، انبار، برچسب زنی، حمل و نقل، فروش و مصرف نسبت به نمونه برداري و تطبیق آن با مشخصات تایید شده اقدام خواهد کرد. مجوز مذکور به مدت سه ماه از تاریخ صدور این نامه داراي اعتبار است.تمديد اعتبار منوط به ارائه و تکميل مدارک مطابق ضوابط موضوع صدور مجوز توليد می باشدنوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 مرداد 1398
تعداد بازدید : 303

بازگشت