متن خبر
مجوز موقت سه ماهه توليد پروتيين هيدروليزات

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای مجوز موقت سه ماهه توليد پروتيين هيدروليزات شرکت آذر کاوين را صادر کرد.

دراين نامه آمده است با توجه به در خواست شرکت مبنی بر توليد پروتيين هيدروليزات برای کنترل مگس های ميوه ، با توجه به نتايج آناليز کنترل کيفی و بررسی کارايی به عمل آمده در عرصه ، بدين وسيله با صدور مجوز موقت سه ماهه توليد موافقت می شود. مقتضی است نسبت به رعايت موارد زير اقدام شود:
- توزيع پروتيين هيدروليزات توليدی منوط به ارائه برگه آناليز کنترل کيفی برای هر بچ توليدی و الصاق برچسب فارسی تأييد شده است .
- يک نمونه از هر بچ توليدی آزمايش شده بايد تا پايان تاريخ انقضا در انبار شرکت نگهداری شود.
- چنانچه فرآورده توليدی از کارايی لازم در عرصه برخوردار نباشد، شرکت موظف است در اسرع وقت نسبت به جمع آوری و جبران خسارت احتمالی اقدام نمايد.
- سازمان حفظ نباتات عنداللزوم در هر مرحله اعم از توليد ، بسته بندی ، انبار ، برچسب زنی ، حمل و نقل ، فروش و مصرف نسبت به نمونه برداری و تطبيق آن با مشخصات تأييد شده اقدام خواهد کرد.
مجوز مذکور به مدت 3 ماه از تاريخ صدور اين نامه دارای اعتبار است .تمديد اعتبار منوط به ارائه مدارک و تکميل پرونده مطابق ضوابط موضوع صدور مجوز توليد می باشد.نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 6 مرداد 1398
تعداد بازدید : 290

بازگشت