متن خبر
مجوز موقت يکساله توليد پروتيين هيدروليزات

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای مجوز موقت يکساله توليد پروتيين هيدروليزات شرکت فنآوران ابزار دقيق کوهرنگ را صادر کرد.

دراين نامه آمده است با توجه به در خواست شرکت مبنی بر توليد پروتيين هيدروليزات 30 درصد با نام تجاری سراتل برای کنترل مگس های ميوه ، با توجه به نتايج آناليز کنترل کيفی و بررسی کارايی به عمل آمده در عرصه ، بدين وسيله با صدور مجوز موقت يکساله توليد موافقت می شود. مقتضی است نسبت به رعايت موارد زير اقدام شود:
- توزيع پروتيين هيدروليزات توليدی منوط به ارائه برگه آناليز کنترل کيفی برای هر بچ توليدی و الصاق برچسب فارسی تأييد شده است .
- يک نمونه از هر بچ توليدی آزمايش شده بايد تا پايان تاريخ انقضا در انبار شرکت نگهداری شود.
- چنانچه فرآورده توليدی از کارايی لازم در عرصه برخوردار نباشد، شرکت موظف است در اسرع وقت نسبت به جمع آوری و جبران خسارت احتمالی اقدام نمايد .
- سازمان حفظ نباتات عنداللزوم در هر مرحله اعم از توليد ، بسته بندی ، انبار ، برچسب زنی ، حمل و نقل ، فروش و مصرف نسبت به نمونه برداری و تطبيق آن با مشخصات تأييد شده اقدام خواهد کرد
مجوز مذکور به مدت يک سال از تاريخ صدور اين نامه دارای اعتبار است .تمديد اعتبار منوط به ارائه مدارک مطابق ضوابط موضوع صدور مجوز توليد و تکميل مدارک طبق نامه شماره 11099/730 مورخ 98/4/4 است .نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 23 تير 1398
تعداد بازدید : 521

بازگشت