متن خبر
هشدار معاون کنترل آفات سازمان در خصوص توزيع سم غير مجاز

دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به مديران حفظ نباتات سراسر کشور اعلام کرد:
با توجه به گزارش واصله ، مبنی توزيع ترکيبی تحت عنوان کارباريل 85% پودر قابل تعليق در بسته بندی يک کيلويی ساخت کشور هند ، در سطح مناطق ، همانگونه که استحضار داريد سم کارباريل از فهرست سموم مجاز کشور حذف شده است . نظر به اينکه توزيع ترکيب ذکر شده ، فارغ از ضوابط فنی و قانونی حاکم بر موضوع صورت گرفته و عوامل دخيل در امر تدارک و توزيع آن مرتکب تخلف شده و می شوند . لذا ، مقتضی است دستور فرمائيد ضمن اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهيه ، توزيع و مصرف ترکيب فوق ، مراتب توسط شبکه ی ذيربط نظارتی در استان مورد بررسی و پيگيری قرار گرفته ، با خاطيان برابر مقرارت و موازين قانونی (معرفی به مراجع ذيربط ) برخورد لازم صورت گيرد.


ضمناً تصوير ترکيب فوق الاشاره به شرح پيوست می باشد