متن خبر
توزیع موش کش تقلبی پستاف

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات:براساس گزارشات واصله مبنی بر توزیع سم موش کش تقلبی با نام پستاف، ترکیب یادشده از مجاري غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارك شده است،

لذا با توجه به اینکه شرکت گلبید نماینده رسمی شرکت ACP نیوزلندثبت اصلی سم مذکور در کشور
می باشد، مقتضی است ضمن بررسی همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداري از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق، نسبت به شناسایی مکان هاي عرضه و پیگیري مراتب ازطریق دستگاههاي ذیربط تا معرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازین قانونی و امحاء ترکیب کشف
شده فوق الاشاره با هزینه صاحب کالا، اقدامات لازم انجام گیرد. بنا به اظهار تدارك کننده اصلی سم فوق الاشاره، نمونه سم اصلی و تقلبی داراي تفاوت
هایی به شرح ذیل میباشد:
-1 بسته بندي کالاي تقلبی آلومینیومی بوده ولی کالاي اصلی در کارتن هاي یک کیلویی بسته بندي میشود.
-2 کالاي تقلبی فاقد شماره بچ می باشد وتاریخ مصرف آن سه ساله است ولی کالاي اصلی داراي شماره بچ و تاریخ مصرف دو ساله است.
-3 لیبل کالاي تقلبی بصورت غیرحرفه اي کپی شده و تصویر موش غیر واضح است.
-4 محتویات بسته بندي ترکیب تقلبی صورتی رنگ است، اما محصول اصلی به رنگ آبی فیروزه اي می باشد.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : شنبه 29 دي 1397
تعداد بازدید : 444

بازگشت