متن خبر
دستورالعمل هاي اجرایی فرآیند تصویب (ثبت) آفتکش شیمیایی جدید و همچنین بازنگري (نظارت مستمر) در آفتکش

طی ابلاغی از سوی سازمان حفظ نباتات به انجمن های تولید کنندگان و واردکنندگان سموم، تدارک کلیه سموم مجاز کشور تا پایان دی ماه مطابق ضوابط مربوطه بلا مانع اعلام شد 

،

در این ابلاغ آمده است: 
  با عنایت به اینکه مولفه کیفیت یکی از عوامل موثر بر کارآیی آفتکش هاي
شیمیایی است فلذا سیاست گذاري و برنامه ریزي و متعاقب آن نظارت، در راستاي بهبود کیفیت این مواد لازم و ضروري بوده
و خواهد بود، تا ضمن دستیابی به راندمان بالاتر در عملیات کنترل عوامل خسارتزاي گیاهی و به تبع آن تداوم امنیت غذایی و
سلامت آحاد جامعه و حفظ محیط زیست نیز گامهاي اساسی برداشته شود. بنابراین به پیوست دستورالعمل هاي اجرایی فرآیند
تصویب (ثبت) آفتکش شیمیایی جدید و همچنین بازنگري (نظارت مستمر) در آفتکش هاي شیمیایی مجاز کشور ارسال
میگردد و از آنجایی که کنترل مناسب عوامل خسارتزاي گیاهی منوط به دسترسی به موقع به آفتکش هاي با کیفیت مطلوب
می باشد، لذا در راستاي تسریع و روان سازي فرآیند تدارك آفتکش هاي شیمیایی مورد نیاز کشور، هماهنگ با سیاست هاي
سازمان حفظ نباتات و در جهت بهینه سازي عملیات نظارت بر تدارك از منابع تولید کننده معتبر بدینوسیله مقرر می گردد،
تدارك این نهاده تا پایان دي ماه 1397 در خصوص کلیه سموم مجاز کشور با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع بوده و از تاریخ
1397/11/1 براي سموم مشروحه ذیل در صورتی که بر اساس مفاد دستورالعمل بازنگري (نظارت مستمر)، مجاز تلقی شوند
مجوز ورود صادر خواهد شد. بدیهی است شمول دستورالعمل مزبور نسبت به سایر سموم متعاقباً اعلام خواهد شد.
حشره کش ها: اتیون - استامی پرید- ایمیداکلوپرید - ایندوکساکارب - پرمترین - پروفنفوس - دلتامترین - دیازینون -
سایپرمترین - فن والریت - کلروپیریفوس - مالاتیون
حشره کش –کنه کش: آبامکتین
قارچ کش ها: ایپرودیون + کاربندازیم - کاپتان - کاربندازیم - کوپراکسی کلراید - مانکوزب

علف کش ها: توفوردي - تري فلورالین - کلودینافوب پروپارژیل - گلیفوزیت - متري بوزین
حلزون کش : متالدهاید

 

برای دریافت متن اینجا را کلیک کنید


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : شنبه 23 تير 1397
تعداد بازدید : 918

بازگشت