متن خبر
هشدار

ترکیب غیرمجاز پلی سول

براساس گزارشهاي واصله و مشاهدات انجام شده ، ترکیبی به نام پلی سول دربسته بندي هاي یک و چهارلیتري
حاوی گوگردفعال با عنوان  FUNGIDE-INSECTICIDEمحلول،متعلق به شرکت رویش پارس به آدرس:

اصفهان شهرك صنعتی علویجه فاز 2 ، بدون طی مراحل قانونی تصویب در هیئت نظارت بر سموم، (که متضمن ارائه
مدارك و مستندات لازم و ارزیابی هاي علمی و فنی در خصوص تاثیرات آفتکشی مربوطه می باشد)، درسطح مناطق
توزیع گردیده است.باعنایت به اینکه تدارك و عرضه ترکیب فوق به عنوان آفتکش، فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ
نباتات می باشد، مقتضی است ضمن بررسی همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداري از
تهیه ، توزیع و مصرف تحت آفتکش، اقدامات لازم معمول گردد. ضمناَ درصورت مشاهده عرضه ترکیب مذکور به عنوان
آفتکش، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح جهت طی اقدامات قانونی صورت گیرد
.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 27 خرداد 1397
تعداد بازدید : 7321

بازگشت