اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396270.21دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139672.24دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي * سيستان و بلوچستان09/03/1396103.79دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396214.51دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/1396101.81دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139671.21دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي09/03/139685.18دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139656.70دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 omur mali omur maliامور مالي استان سيستان وبلوچستان24/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139674.19دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139759.16دانلود
ابلاغ اعتبارات در آمد هزينه اي مرحله اول سال95omur mali omur maliامور مالي استان سيستان بلوچستان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي درآمد پاياپاي طرح قرنطينهomur mali omur malimali27/12/139658.58دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397109.31دانلود
ابلاغ اعتبارات هزينه اي پاي پايه برنامه كنترل و مبارزه باآفات سال 96omur mali omur malimali22/09/139654.51دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ