اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليomur mali omur maliمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396214.51دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur mali 11/10/139672.79دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/1396101.81دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت03/08/139671.21دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت17/08/139622.72دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * سيستان وبلوچستان09/03/139653.04دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 omur mali omur maliحفظ نباتات استان سيستان وبلوچستان تملكي قرنطينه01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139674.19دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliحفظ نباتات سیستان و بلوچستان23/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان سيستان وبلوچستان13/03/1396106.64دانلود
ابلاغ اعتبارات هزينه اي پاي پايه برنامه كنترل و مبارزه باآفات سال 96omur mali omur maliمديريت22/09/139654.51دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان سيستان بلوچستان هزينه اي01/12/1395ناشناسدانلود

 چاپ