اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur maliمديريت28/12/1396270.21دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتomur mali omur maliمديريت09/12/139672.24دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4 omur mali omur mali 17/07/1397108.92دانلود
حوالجات ابلاغی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای ابلاغ شماره 1و2 سال 98 omur mali omur mali 07/03/1398707.84دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396214.51دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7omur mali omur mali 20/08/1397129.29دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur maliمديريت 21/01/139759.16دانلود
ابلاغ اعتبار تملكي - اسنادخزانه بند(ه)- اخذا 603- طرح قرنطينه - فصل 1omur mali omur maliمديريت07/11/139653.86دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * سيستان وبلوچستان09/03/139653.04دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت14/01/1397109.31دانلود

 چاپ