اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتomur mali omur maliمديريت09/12/139672.24دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * سيستان وبلوچستان09/03/139653.04دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان سيستان وبلوچستان13/03/1396106.64دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur maliمديريت28/12/1396270.21دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/1396101.81دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت03/08/139671.21دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396214.51دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت14/01/1397109.31دانلود
ابلاغ اعتبار تملكي - اسنادخزانه بند(ه)- اخذا 603- طرح قرنطينه - فصل 1omur mali omur maliمديريت07/11/139653.86دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur maliمديريت 21/01/139759.16دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliحفظ نباتات سیستان و بلوچستان23/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139674.19دانلود
ابلاغ اعتبارات هزينه اي پاي پايه برنامه كنترل و مبارزه باآفات سال 96omur mali omur maliمديريت22/09/139654.51دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان سيستان بلوچستان هزينه اي01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 omur mali omur maliحفظ نباتات استان سيستان وبلوچستان تملكي قرنطينه01/12/1395ناشناسدانلود

 چاپ