اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
دريافت گواهي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت محترم امور مالي و ذيحسابي 04/06/139750.72دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396161.93دانلود
ارسال توضيح تخصيص تلفيقي و قرنطينه 97 مرحله اول وجه شماره 3 و 4 omur mali omur mali 09/10/1397115.73دانلود
سررسيد اخزاء (701) و (703) اسناد خزانه اسلامي سال 97omur mali omur mali 30/07/139758.32دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139685.57دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.55دانلود
گزارش عملكردگواهي هاي صادرشده اسناد خزانه اسلامي سال 96omur mali omur mali 14/07/1397145.28دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139673.68دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم وجه شماره 5و 6 و 7 omur mali omur mali 09/10/1397128.15دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139759.79دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397117.72دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396280.62دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139671.94دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139662.53دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ