اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6مديريت28/12/1396280.62دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات سمنان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت 09/12/139671.94دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3-4 11/09/1397115.73دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139685.57دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.55دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396161.93دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139673.68دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره لبلاغ 5-6-7 11/09/1397128.15دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت 21/01/139759.79دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان سمنان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * سمنان09/03/139653.66دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان سمنان13/03/1396113.46دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397117.72دانلود

 چاپ   
 اعتبارات کمينه

ابلاغ شماره 15-ابلاغ تملكي - اخزا 603- طرح قرنطينه

مرحله آخر ابلاغ تملكي طرح قرنطينه و تلفيقي سال 96 ابلاغ شماره 18-19

ابلاغ شماره 15-ابلاغ تملكي - اخزا 603- طرح قرنطينه

مرحله آخر ابلاغ تملكي طرح قرنطينه و تلفيقي سال 96 ابلاغ شماره 18-19


 چاپ