اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396170.17دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 39omur mali omur maliامور مالي جناب آقاي اصغر اصحابي زنجان17/03/139642.19دانلود
ارسال سم حواله انبار شماره 1820omur mali omur maliامور مالي جناب آقاي اصحابي17/03/139646.41دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396291.54دانلود
ارسال توزيع تخصيص تلفيقي و قرنطينه سال 97 مرحله اول وجه شماره 3 و 4omur mali omur mali 15/07/1397116.81دانلود
اعلام وصول طي حواله شماره 7omur mali omur malimali10/10/139653.81دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.38دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/1396103.65دانلود
گزارش عملكردگواهي هاي صادرشده اسناد خزانه اسلامي سال 96omur mali omur mali 14/07/1397159.29دانلود
دريافت گواهي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت محترم امور مالي و ذيحسابي 04/06/139750.72دانلود
سررسيد اخزاء (701) و (703) اسناد خزانه اسلامي سال 97omur mali omur mali 30/07/139758.32دانلود
ابلاغ اعتبارات در آمد هزينه اي مرحله اول سال95omur mali omur maliامور مالي استان زنجان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397113.66دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139678.15دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139762.17دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال97 شماره ابلاغ 5-6-7omur mali omur mali 22/08/1397128.24دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان زنجان20/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي *زنجان09/03/1396105.88دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139672.41دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * زنجان27/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان زنجان17/03/1396110.20دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139661.58دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ