اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396291.54دانلود
ارسال سم حواله انبار شماره 1820omur mali omur maliامور مالي جناب آقاي اصحابي17/03/139646.41دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396170.17دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139672.41دانلود
ابلاغ يارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliحفظ نباتات استان زنجان21/09/1395ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliامور مالي استان زنجان21/09/1395ناشناسدانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي09/03/139686.24دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.38دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/1396103.65دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 39omur mali omur maliامور مالي جناب آقاي اصغر اصحابي زنجان17/03/139642.19دانلود
اعلام وصول طي حواله شماره 7omur mali omur malimali10/10/139653.81دانلود
اعلام وصول كارت زرد-تله مكفل- فرمون مگس ... شماره حواله 70omur mali omur maliامور مالي جناب آقاي اضغر اصحابي استان زنجان15/05/139652.29دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان زنجان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيomur mali omur maliحفظ نباتات (تملكي ) استان زنجان29/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيomur mali omur maliامور مالي (تملكي ) استان زنجان29/01/1396ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139762.17دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139678.15دانلود
ابلاغ اعتبارات در آمد هزينه اي مرحله اول سال95omur mali omur maliامور مالي استان زنجان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139661.58دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * زنجان27/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي *زنجان09/03/1396105.88دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397113.66دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان زنجان20/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان زنجان17/03/1396110.20دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ