دوره آموزشی ابزار و روشهای نوین ردیابی،پیش آگاهی و مبارزه با ملخ های مهاجر با تکیه بر سیستم GPS,GIS کمينه

 

دوره آموزشی ابزار و روشهای نوین ردیابی،پیش آگاهی و مبارزه با ملخ های مهاجر با تکیه بر سیستم GPS,GIS

محل برگزاری: استان هرمزگان - بندر عباس

تاریخ برگزاری  1396/11/08  لغایت  1396/11/10

زمان دوره : 24 ساعت

کد دوره : 01/11330/02.10

 

 

    

  

 

 

 

 

 

دوره آموزشی ابزار و روشهای نوین ردیابی،پیش آگاهی و مبارزه با ملخ های مهاجر با تکیه بر سیستم GPS,GIS

محل برگزاری: استان هرمزگان - بندر عباس

تاریخ برگزاری  1396/11/08  لغایت  1396/11/10

زمان دوره : 24 ساعت

کد دوره : 01/11330/02.10

 

 

    

  

 

 

 

 


 چاپ