دوره آموزشی-علل طغیان سن غلات و اصول و شیوه های مدیریت و کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی کمينه

 


 
کارگاه آموزشی  علل طغیان سن غلات و اصول و شیوه های مدیریت و کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی

محل اجرا: سازمان حفظ نباتات

تاریخ برگزاری  :1396/09/12   لغایت   1396/09/14

طول کارگاه : 24 ساعت

کد دوره : 1001/01/7293/01

 

محتوی ارائه شده در کارگاه

فایل آموزشی

 


 
کارگاه آموزشی  علل طغیان سن غلات و اصول و شیوه های مدیریت و کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی

محل اجرا: سازمان حفظ نباتات

تاریخ برگزاری  :1396/09/12   لغایت   1396/09/14

طول کارگاه : 24 ساعت

کد دوره : 1001/01/7293/01

 

محتوی ارائه شده در کارگاه

فایل آموزشی


 چاپ