کارگاه آموزشی اصول بازرسی آفتکشهای شیمیایی کمينهکارگاه آموزشی اصول بازرسی آفتکشهای شیمیایی  کارگاه آموزشی 

محل اجرا: مدیریت حفظ نباتات استان فارس

تاریخ برگزاری  :1396/11/15  لغایت   1396/11/18


کد دوره : 01/11327/02/10
 

دانلود محتوی ارائه شده دردوره1

دانلود محتوی ارائه شده در دوره2

 
کارگاه آموزشی اصول بازرسی آفتکشهای شیمیایی  کارگاه آموزشی 

محل اجرا: مدیریت حفظ نباتات استان فارس

تاریخ برگزاری  :1396/11/15  لغایت   1396/11/18


کد دوره : 01/11327/02/10
 

دانلود محتوی ارائه شده دردوره1

دانلود محتوی ارائه شده در دوره2

  چاپ