دوره- آشنایی با فنآوری نوین مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی -چابهار کمينه

 

 دوره آموزشی: آشنایی با فنآوری های نوین مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی

محل برگزاری: استان سیستان و بلوچستان - چابهار

تاریخ برگزاری  :1396/09/26   لغایت   1396/09/29

زمان دوره : 18 ساعت

کد دوره : 01/8544/02/1001

 

محتوی ارائه شده در دوره

- Biointensive IPM

تکنولوژی های نوین پیش آگاهی

آخرین یافته های کنترل رفتاری حشرات با استفاده از پیام رسانهای شیمیایی

بیماریهای نوظهور گیاهی

روشهای تشخیص علفهای هرز مقاوم به علف کشها

آموزش علفهای هرز مقاوم به علفکشها

گزارش بازدید از سایت مدیریت مقاومت علف هرز

 

 

 دوره آموزشی: آشنایی با فنآوری های نوین مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی

محل برگزاری: استان سیستان و بلوچستان - چابهار

تاریخ برگزاری  :1396/09/26   لغایت   1396/09/29

زمان دوره : 18 ساعت

کد دوره : 01/8544/02/1001

 

محتوی ارائه شده در دوره

- Biointensive IPM

تکنولوژی های نوین پیش آگاهی

آخرین یافته های کنترل رفتاری حشرات با استفاده از پیام رسانهای شیمیایی

بیماریهای نوظهور گیاهی

روشهای تشخیص علفهای هرز مقاوم به علف کشها

آموزش علفهای هرز مقاوم به علفکشها

گزارش بازدید از سایت مدیریت مقاومت علف هرز

 


 چاپ