نام : سعیده نوربخش
حوزه معاونت : معاونت کنترل آفات
پست سازمانی : مدیر کل دفتر آفتکش ها

تلفن : 23091300

  

 

 

نام : سعیده نوربخش
حوزه معاونت : معاونت کنترل آفات
پست سازمانی : مدیر کل دفتر آفتکش ها

تلفن : 23091300

  

 خدمات و بخشهای مختلف کمينه

 

 


 چاپ   

ـ دفترمديريت آفت کشها:

بررسي و اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها توسط هيئت نظارت بر سموم بر اساس موازين بهداشتي، توكسيكولوژي و زيست محيطي.

بررسي وصدور مجوز ساخت، واردات وتوليد وتوزيع کليه ي سموم وترکيبات شيميائي عوامل كنترل بيولوژيك و فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي كه در دفع آفات نباتي به كار مي رود.

سياست گذاري،‌برنامه ريزي و پيش بيني نياز كشور به آفت كش ها وامكانات مبارزه عليه عوامل خسارت زا.

انجام آزمايشات كاربردي لازم براي آفت كش هاي توليدي داخلي و وارداتي جهت بررسي و ارزيابي كارآيي آفت كش ها.

بررسي و صدور پروانه و نظارت فني بر عملكرد سازندگان، وارد كنندگان، فرموله كنندگان و بسته بندي كنندگان آفت كش ها. 

بررسي وجمع آوري اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت كش ها پر خطر و تجديد نظر درفهرست سموم مجاز و مورد مصرف كشور و انتشار آن پس از تصويب هيئت نظارت برسموم.

بررسي وتدوين مشخصات و استانداردها ودستورالعمل هاي علمي و فني لازم درحوزه آفت­كش­ها و ساير مواد و عوامل كنترل كننده آفات گياهي مورد استفاده دركشور با بهره گيري از منابع و مراجع معتبرعلمي وتخصصي داخلي و بين المللي ونظارت برحسن اجراي آنها. 

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت فني برتوليد، ورود، ساخت، توزيع و مصرف آفت كش ها و سايرمواد دفع آفات گياهي. 

تدوين ونظارت براجراي طرح­هاي كاربردي آفت كش ها و روش هاي سمپاشي وارزيابي عملكرد آنها. 

انجام آزمايش هاي كنترل كيفي آفت كش هاي توليد داخلي و وارداتي توسط آزمايشگاه مرجع سموم و بيولوژيك سازمان حفظ نباتات و نظارت بر كار آزمايشگاه هاي كارخانجات آفت كش ها و آزمايشگاه هاي همكار.

همكاري در جمع آوري اطلاعات، تصميم گيري ها و شركت در جلسات داخلي و بين المللي و اجراي مصوبات و مفاد كنوانسيون هاي بين المللي ذيربط.

تهيه وتنظيم و انتشار مقالات، بروشورها و دستورالعمل­هاي فني واجرايي در زمينة كاربرد صحيح آفت كش ها با مد نظر قرار دادن شاخص هاي زيست محيطي. 

بررسي وجمع آوري اطلاعات عملكردي آفت كش ها و تنظيم گزارش­هاي لازم جهت ارائه به هيئت نظارت بر آفت­كش ها به منظور تصميم گيري پيرامون ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت­كش­هاي پرخطرو سايرمسائل فني مربوط به آفت كش ها.

برنامه ريزي و تعيين انواع سمپاش­هاي مناسب در مبارزه هاي شيميايي و غير شيميايي(آفت كش هاي ميكروبي، گياه پايه، معدني و. ..) براساس آخرين تكنيك هاي جديد و با در نظر گرفتن شرايط كشور و نيازهاي مناطق. 

مطالعه و بررسي در زمينه كارايي روش ها وتكنيك­هاي مختلف سمپاشي به منظور تعيين ومعرفي روش­هاي پيشرفته سمپاشي زميني و هوايي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در داخل وخارج از كشور. 

انجام بررسي­ها و برنامه ريزي لازم به منظور انتقال اطلاعات و تكنيك­هاي سمپاشي به كارشناسان و دست اندر كاران مبارزه با آفات وبيماري­ها ي گياهي در سطح كشور با تشكيل كلاس­هاي آموزشي تئوري و عملي وارائه راه­هاي نحوه انتقال اطلاعات به كشاورزان وباغداران

انجام بررسي­هاي لازم جهت تهيه دستور العمل هاي علمي و عملي مربوط به تكنيك­هاي سمپاشي و دستور العمل­هاي نحوه استفاده، تعمير و نگهداري سمپاش­ها. 

تهيه و تدوين مشخصات فني وكاربردي سمپاش­ها و استاندارد سازي آنها با همكاري مؤسسات وارگان­هاي ذيربط. 

تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي ودوره هاي باز آموزي عملي با هماهنگي واحدهاي ذيربط. 

برنامه ريزي عملياتي و نظارت بر آن درچارچوب سياست هاي ابلاغي. 

برنامه ريزي و تدوين طرح هاي كاربردي و روش­هاي مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي بر مبناي برنامه هاي مديريت مبارزه تلفيقي با آفات و سياست كاهش مبارزه شيميايي و مصرف سموم در جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و نظارت برحسن اجراي آنها.

تهيه و تدوين برنامه سالانه مبارزه بيولوژيك و غيرشيميايي بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات و شرايط موجود در مناطق.

تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي فني و اجرايي براي پرورش، توليد انبوه، رهاسازي و كاربرد عوامل زنده كنترل كننده آفات.

زمينه سازي توسعه كاربرد روش­هاي كنترل بيولوژيك وغير شيميايي در امـــــر مبارزه با آفات. 

نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مبارزه بيولوژيك وكنترل كيفيت روشها، توليدات بيولوژيك مورد مصرف در مبارزه با آفات وارزيابي عملكرد برنامه ها.

بررسي و مطالعه و تنظيم فهرست عوامل زنده و غير زنده مبارزه با آفات وارزيابي كارايي هر يك از آنها. 

بررسي و مطالعه مقالات و كتب علمي و تخصصي داخلي و خارجي به منظور آشنايي با جديدترين يافته ها در حوزه آفت­كش ها ( شيميايي، بيولوژيك و غير شيميايي)

نظارت برحسن انجام مبارزه هاي غير شيميايي و بيولوژيك وارزيابي عملكرد آنها دراستانهاي كشور. 

تهيه گزارش هاي عملكرد دوره اي از فعاليت­هاي انجام شده مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي در كشور 

برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي ملي و بين المللي مورد نياز براي ارتقاء دانش كاركنان فني در زمينه كنترل بيولوژيك، غير شيميائي و شيميايي آفات. 

 

هماهنگي و مشاركت با واحدهاي ذيربط در راستاي افزايش توليد وعرضه محصول سالم و ارگانيك در كشور.

 

 

ـ دفترمديريت آفت کشها:

بررسي و اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها توسط هيئت نظارت بر سموم بر اساس موازين بهداشتي، توكسيكولوژي و زيست محيطي.

بررسي وصدور مجوز ساخت، واردات وتوليد وتوزيع کليه ي سموم وترکيبات شيميائي عوامل كنترل بيولوژيك و فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي كه در دفع آفات نباتي به كار مي رود.

سياست گذاري،‌برنامه ريزي و پيش بيني نياز كشور به آفت كش ها وامكانات مبارزه عليه عوامل خسارت زا.

انجام آزمايشات كاربردي لازم براي آفت كش هاي توليدي داخلي و وارداتي جهت بررسي و ارزيابي كارآيي آفت كش ها.

بررسي و صدور پروانه و نظارت فني بر عملكرد سازندگان، وارد كنندگان، فرموله كنندگان و بسته بندي كنندگان آفت كش ها. 

بررسي وجمع آوري اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت كش ها پر خطر و تجديد نظر درفهرست سموم مجاز و مورد مصرف كشور و انتشار آن پس از تصويب هيئت نظارت برسموم.

بررسي وتدوين مشخصات و استانداردها ودستورالعمل هاي علمي و فني لازم درحوزه آفت­كش­ها و ساير مواد و عوامل كنترل كننده آفات گياهي مورد استفاده دركشور با بهره گيري از منابع و مراجع معتبرعلمي وتخصصي داخلي و بين المللي ونظارت برحسن اجراي آنها. 

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت فني برتوليد، ورود، ساخت، توزيع و مصرف آفت كش ها و سايرمواد دفع آفات گياهي. 

تدوين ونظارت براجراي طرح­هاي كاربردي آفت كش ها و روش هاي سمپاشي وارزيابي عملكرد آنها. 

انجام آزمايش هاي كنترل كيفي آفت كش هاي توليد داخلي و وارداتي توسط آزمايشگاه مرجع سموم و بيولوژيك سازمان حفظ نباتات و نظارت بر كار آزمايشگاه هاي كارخانجات آفت كش ها و آزمايشگاه هاي همكار.

همكاري در جمع آوري اطلاعات، تصميم گيري ها و شركت در جلسات داخلي و بين المللي و اجراي مصوبات و مفاد كنوانسيون هاي بين المللي ذيربط.

تهيه وتنظيم و انتشار مقالات، بروشورها و دستورالعمل­هاي فني واجرايي در زمينة كاربرد صحيح آفت كش ها با مد نظر قرار دادن شاخص هاي زيست محيطي. 

بررسي وجمع آوري اطلاعات عملكردي آفت كش ها و تنظيم گزارش­هاي لازم جهت ارائه به هيئت نظارت بر آفت­كش ها به منظور تصميم گيري پيرامون ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت­كش­هاي پرخطرو سايرمسائل فني مربوط به آفت كش ها.

برنامه ريزي و تعيين انواع سمپاش­هاي مناسب در مبارزه هاي شيميايي و غير شيميايي(آفت كش هاي ميكروبي، گياه پايه، معدني و. ..) براساس آخرين تكنيك هاي جديد و با در نظر گرفتن شرايط كشور و نيازهاي مناطق. 

مطالعه و بررسي در زمينه كارايي روش ها وتكنيك­هاي مختلف سمپاشي به منظور تعيين ومعرفي روش­هاي پيشرفته سمپاشي زميني و هوايي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در داخل وخارج از كشور. 

انجام بررسي­ها و برنامه ريزي لازم به منظور انتقال اطلاعات و تكنيك­هاي سمپاشي به كارشناسان و دست اندر كاران مبارزه با آفات وبيماري­ها ي گياهي در سطح كشور با تشكيل كلاس­هاي آموزشي تئوري و عملي وارائه راه­هاي نحوه انتقال اطلاعات به كشاورزان وباغداران

انجام بررسي­هاي لازم جهت تهيه دستور العمل هاي علمي و عملي مربوط به تكنيك­هاي سمپاشي و دستور العمل­هاي نحوه استفاده، تعمير و نگهداري سمپاش­ها. 

تهيه و تدوين مشخصات فني وكاربردي سمپاش­ها و استاندارد سازي آنها با همكاري مؤسسات وارگان­هاي ذيربط. 

تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي ودوره هاي باز آموزي عملي با هماهنگي واحدهاي ذيربط. 

برنامه ريزي عملياتي و نظارت بر آن درچارچوب سياست هاي ابلاغي. 

برنامه ريزي و تدوين طرح هاي كاربردي و روش­هاي مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي بر مبناي برنامه هاي مديريت مبارزه تلفيقي با آفات و سياست كاهش مبارزه شيميايي و مصرف سموم در جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و نظارت برحسن اجراي آنها.

تهيه و تدوين برنامه سالانه مبارزه بيولوژيك و غيرشيميايي بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات و شرايط موجود در مناطق.

تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي فني و اجرايي براي پرورش، توليد انبوه، رهاسازي و كاربرد عوامل زنده كنترل كننده آفات.

زمينه سازي توسعه كاربرد روش­هاي كنترل بيولوژيك وغير شيميايي در امـــــر مبارزه با آفات. 

نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مبارزه بيولوژيك وكنترل كيفيت روشها، توليدات بيولوژيك مورد مصرف در مبارزه با آفات وارزيابي عملكرد برنامه ها.

بررسي و مطالعه و تنظيم فهرست عوامل زنده و غير زنده مبارزه با آفات وارزيابي كارايي هر يك از آنها. 

بررسي و مطالعه مقالات و كتب علمي و تخصصي داخلي و خارجي به منظور آشنايي با جديدترين يافته ها در حوزه آفت­كش ها ( شيميايي، بيولوژيك و غير شيميايي)

نظارت برحسن انجام مبارزه هاي غير شيميايي و بيولوژيك وارزيابي عملكرد آنها دراستانهاي كشور. 

تهيه گزارش هاي عملكرد دوره اي از فعاليت­هاي انجام شده مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي در كشور 

برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي ملي و بين المللي مورد نياز براي ارتقاء دانش كاركنان فني در زمينه كنترل بيولوژيك، غير شيميائي و شيميايي آفات. 

 

هماهنگي و مشاركت با واحدهاي ذيربط در راستاي افزايش توليد وعرضه محصول سالم و ارگانيك در كشور.