تاریخچه     

1296: تصویب تشکیل اداره کل فلاحت و تجارت در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه   

1301: تأسیس مدرسه ابتدایی فلاحت و صنایع روستایی    

1308: تأسیس اداره دفع ملخ در ذیل وزارت فواید عامه   

1310: آغاز عملیات سمپاشی و مبارزه شیمیایی علیه آفات با خرید دستگاهها و ملزومات مورد نیاز     

1313: اعلام مبارزه بازنجره خرما، کنه خرما و آفات درختان میوه و سایر موارد و محصولات زراعی بعنوان خط مشی اصلی مبارزه با آفات  

1314: انعقاد قرارداد با شوروی سابق برای همکاری در مبارزه با آفات و امراض نباتی ـ قانون تنظیم مقررات ورود بذر و سایر اندام های نباتی از خارج و تأسیس اداره تفتیش صحی نباتات در اداره کل کشاورزی استان تهران   

1322: استفاده از سم فسفر دوزنگ در مهار طغیان موش مغان در دشت مغان ـ استفاده از تجربیات کارشناسان روسی    

1325: تصویب آئین نامه و مقررات قرنطینه نباتی توسط هئیت وزیران    

1326: اولین حضور رسمی ایران در کنفرانس مختلف دفع آفات ملخ در بغداد ـ عضویت ایران در سازمان خوار و بار جهانی(FAO) ـ تکیل اداره کل بررسی ها   

1329: تصویب قانون تأمین اعتبار مبارزه با ملخ به میزان 40 میلیون ریال برای اولین بار به صورت مستقل   

1330 و 1331: اعزام کارشناسان رسمی اداره دفع آفات به عربستان برای کمک به مبارزه با ملخ ـ تشکیل اداره کل حفظ نباتات در وزارت کشاورزی وقت    

1337: تشکیل گردان سمپاشی هوایی در وزارت اداره کل دفع آفات نباتی    

1343: عضویت ایران در کمیته جهانی مبارزه با ملخ صحرایی(DLCC) ـ عضویت ایران در کمیسیون کنترل ملخ صحرایی جنوب غرب آسیا(SWAC)    

1344: شیوع کرم خاردار پنبه در ایران    

1345: طغیان کرم خاردار پنبه در ایران    

1346: تصویب قانون تشکیل و آیین نامه اجرایی سازمان حفظ نباتات به عنوان سازمانی مستقل در وزارت کشاورزی    

1347: انتقال واحد سمپاشی هوایی به عنوان واحدی تخصصی به تشکیلات سازمان حفظ نباتات ـ برگزاری اولین سمینار دفع آفات و قرنطینه نباتی کشور در سازمان حفظ نباتات( این سمینارها به صورت سالیانه تا سال 1383 برگزار میگردید)   

1351: تشکیل اداره فنی هوایی در سازمان حفظ نباتات برای نظارت بر عملیات سمپاشی هوایی ـ عضویت و پذیرش اولین عهدنامه کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات ـ ابلاغ اولین تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دومعاون، 8 قسمت و 23 اداره)    

1356: برگزاری آخرین سمینار حفظ نباتات در قبل از انقلاب اسلامی(در سال 1357 این سمینار برگزار نشد)    

1358: برگزاری اولین سمینار حفظ نباتات در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران    

1359: ایجاد و تأسیس شرکت خدمات هواپیمایی ویژه برای نظارت بر عملیات سمپاشی هوایی    

1373: اصلاح تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دو معاون، 7 مدیریت و 11 گروه)    

1377: اصلاح مجدد تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دو معاونت، 8 مدیریت و 18 گروه)    

1378: مصوب شدن تغییر آفت سن گندم از آفت عمومی به آفت همگانی    

1386: اصلاح مجدد تشکیلات سازمان حفظ نباتات( سه معاونت، 9 مدیریت) ـ حذف یارانه سموم و دراختیار قراردادن هزینه نمودن این عتبارات به سازمان حفظ نباتات از طریق مبادله موافقت نامه با نهادهای ذی ربط    

1387 : ارتقاء تشکیلاتی واحدهای استانی حفظ نباتات به مدیریت حفظ نباتات در ذیل سازمان جهاد کشاورزی استانها    

  1392: ارتقاء تشکیلات ستاد سازمان   

  1393 : برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تشکیل کمیته ملخ صحرایی جنوب غربی آسیا با محوریت جمهوری اسلامی ایران   

 1393-1394 : برگزاری سمینارهای سالیانه حفظ نباتات سمینار 35 و 36

 

 تاریخچه     

1296: تصویب تشکیل اداره کل فلاحت و تجارت در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه   

1301: تأسیس مدرسه ابتدایی فلاحت و صنایع روستایی    

1308: تأسیس اداره دفع ملخ در ذیل وزارت فواید عامه   

1310: آغاز عملیات سمپاشی و مبارزه شیمیایی علیه آفات با خرید دستگاهها و ملزومات مورد نیاز     

1313: اعلام مبارزه بازنجره خرما، کنه خرما و آفات درختان میوه و سایر موارد و محصولات زراعی بعنوان خط مشی اصلی مبارزه با آفات  

1314: انعقاد قرارداد با شوروی سابق برای همکاری در مبارزه با آفات و امراض نباتی ـ قانون تنظیم مقررات ورود بذر و سایر اندام های نباتی از خارج و تأسیس اداره تفتیش صحی نباتات در اداره کل کشاورزی استان تهران   

1322: استفاده از سم فسفر دوزنگ در مهار طغیان موش مغان در دشت مغان ـ استفاده از تجربیات کارشناسان روسی    

1325: تصویب آئین نامه و مقررات قرنطینه نباتی توسط هئیت وزیران    

1326: اولین حضور رسمی ایران در کنفرانس مختلف دفع آفات ملخ در بغداد ـ عضویت ایران در سازمان خوار و بار جهانی(FAO) ـ تکیل اداره کل بررسی ها   

1329: تصویب قانون تأمین اعتبار مبارزه با ملخ به میزان 40 میلیون ریال برای اولین بار به صورت مستقل   

1330 و 1331: اعزام کارشناسان رسمی اداره دفع آفات به عربستان برای کمک به مبارزه با ملخ ـ تشکیل اداره کل حفظ نباتات در وزارت کشاورزی وقت    

1337: تشکیل گردان سمپاشی هوایی در وزارت اداره کل دفع آفات نباتی    

1343: عضویت ایران در کمیته جهانی مبارزه با ملخ صحرایی(DLCC) ـ عضویت ایران در کمیسیون کنترل ملخ صحرایی جنوب غرب آسیا(SWAC)    

1344: شیوع کرم خاردار پنبه در ایران    

1345: طغیان کرم خاردار پنبه در ایران    

1346: تصویب قانون تشکیل و آیین نامه اجرایی سازمان حفظ نباتات به عنوان سازمانی مستقل در وزارت کشاورزی    

1347: انتقال واحد سمپاشی هوایی به عنوان واحدی تخصصی به تشکیلات سازمان حفظ نباتات ـ برگزاری اولین سمینار دفع آفات و قرنطینه نباتی کشور در سازمان حفظ نباتات( این سمینارها به صورت سالیانه تا سال 1383 برگزار میگردید)   

1351: تشکیل اداره فنی هوایی در سازمان حفظ نباتات برای نظارت بر عملیات سمپاشی هوایی ـ عضویت و پذیرش اولین عهدنامه کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات ـ ابلاغ اولین تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دومعاون، 8 قسمت و 23 اداره)    

1356: برگزاری آخرین سمینار حفظ نباتات در قبل از انقلاب اسلامی(در سال 1357 این سمینار برگزار نشد)    

1358: برگزاری اولین سمینار حفظ نباتات در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران    

1359: ایجاد و تأسیس شرکت خدمات هواپیمایی ویژه برای نظارت بر عملیات سمپاشی هوایی    

1373: اصلاح تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دو معاون، 7 مدیریت و 11 گروه)    

1377: اصلاح مجدد تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دو معاونت، 8 مدیریت و 18 گروه)    

1378: مصوب شدن تغییر آفت سن گندم از آفت عمومی به آفت همگانی    

1386: اصلاح مجدد تشکیلات سازمان حفظ نباتات( سه معاونت، 9 مدیریت) ـ حذف یارانه سموم و دراختیار قراردادن هزینه نمودن این عتبارات به سازمان حفظ نباتات از طریق مبادله موافقت نامه با نهادهای ذی ربط    

1387 : ارتقاء تشکیلاتی واحدهای استانی حفظ نباتات به مدیریت حفظ نباتات در ذیل سازمان جهاد کشاورزی استانها    

  1392: ارتقاء تشکیلات ستاد سازمان   

  1393 : برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تشکیل کمیته ملخ صحرایی جنوب غربی آسیا با محوریت جمهوری اسلامی ایران   

 1393-1394 : برگزاری سمینارهای سالیانه حفظ نباتات سمینار 35 و 36