بخشنامه شماره 8532 در خصوص مدارک مورد نیاز برای ثبت سمو م و الحاقیه

_فهرست سموم  حذف شده     

فهرست حشره کشهای تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه سال 1397

فهرست علفکشهای تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه 1397

فهرست قارچکشهای تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه 1397 

فهرست حلزون کش،نماتد کش، موش کش  تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه 1397

فهرست کنه کشهای تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه سال 1397

فهرست حشره کشهای ایران

فهرست حلزون کش،نماتد کش،موش کش و غیره ایران

فهرست قارچکشهای ایران

فهرست علفکشهای ایران

فهرست کنه کشهای ایران   

ممنوعیت حشره کش دیازینون و علفکش بوتاکلر

دستورالعمل ثبت سموم آماده فراخوان به همراه پیوست

دستورالعمل ثبت سموم داخلی فراخوان به همراه پیوست

فهرست کمپانیهایی که مدارک تکنیکال آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفته است-(97/2/11)
    فراخوان اول ثبت سموم

      فراخوان دوم ثبت سموم

      فهرست سموم حذف شده و یا تعلیق شده سال 1394

فراخوان سوم ثبت سموم 

فراخوان چهارم ثبت سموم با نام تجاری
  


اعلام آفتکشهاي جديد براي ثبت درکشور به همراه پیوست

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه

 

اعلام  ثبت آفتکشها

فهرست آفات، بيماريها و علفهاي هرزي كه جهت مبارزه با آنها نياز به ثبت سموم مي­باشد

 

توسعه دامنه مصرف آفتکشهای ثبت شده کشور

پیوست یک

پیوست دو

 

تمدید مهلت فراخوان سموم آماده

 

 


بخشنامه شماره 8532 در خصوص مدارک مورد نیاز برای ثبت سمو م و الحاقیه

_فهرست سموم  حذف شده     

فهرست حشره کشهای تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه سال 1397

فهرست علفکشهای تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه 1397

فهرست قارچکشهای تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه 1397 

فهرست حلزون کش،نماتد کش، موش کش  تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه 1397

فهرست کنه کشهای تصویب شده از سال 1386 تا اردیبهشت ماه سال 1397

فهرست حشره کشهای ایران

فهرست حلزون کش،نماتد کش،موش کش و غیره ایران

فهرست قارچکشهای ایران

فهرست علفکشهای ایران

فهرست کنه کشهای ایران   

ممنوعیت حشره کش دیازینون و علفکش بوتاکلر

دستورالعمل ثبت سموم آماده فراخوان به همراه پیوست

دستورالعمل ثبت سموم داخلی فراخوان به همراه پیوست

فهرست کمپانیهایی که مدارک تکنیکال آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفته است-(97/2/11)
    فراخوان اول ثبت سموم

      فراخوان دوم ثبت سموم

      فهرست سموم حذف شده و یا تعلیق شده سال 1394

فراخوان سوم ثبت سموم 

فراخوان چهارم ثبت سموم با نام تجاری
  


اعلام آفتکشهاي جديد براي ثبت درکشور به همراه پیوست

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه

 

اعلام  ثبت آفتکشها

فهرست آفات، بيماريها و علفهاي هرزي كه جهت مبارزه با آنها نياز به ثبت سموم مي­باشد

 

توسعه دامنه مصرف آفتکشهای ثبت شده کشور

پیوست یک

پیوست دو

 

تمدید مهلت فراخوان سموم آماده