مدارک ثبت جهت ارائه به هیات   

بخشنامه شماره 8532 در خصوص مدارک مورد نیاز برای ثبت سمو م و الحاقیه

خلاصه بخشنامه 8532

نامه ی دستورالعمل اجرایی فرایند تصویب (ثبت ) آفت کش های جدید و نظارت مستمر

دستورالعملهای اجرایی فرایند تصویب (ثبت) آفت کش شیمیایی جدید و بازنگری (نظارت مستمر ) در آفت کش های شیمیایی مجاز کشور

فهرست حشره کشهای تصویب شده از سال 1386 تا تیرماه سال 1397 

فهرست قارچکشهای تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه 1397 

فهرست علف کش های  تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه 1397

فهرست کنه کشهای تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه سال 1397

فهرست حلزون کش , نماتدکش,  موش کش و ..تصویب شده از سال 1386 تا تیر 1397

فهرست حشره کشهای ایران   

فهرست قارچکشهای ایران  

فهرست علفکشهای ایران  

فهرست کنه کشهای ایران

فهرست حلزون کش, نماتد کش, موش کش و غیره در ایران

فهرست سموم حذف شده 1

فهرست سموم حذف شده 2  

ممنوعیت حشره کش دیازینون و علفکش بوتاکلر 

فهرست کمپانیهایی که مدارک تکنیکال آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفته است 

فهرست منابع آفت کش های آماده مصرف مورد تایید ( تصویب شده )

    فهرست سموم حذف شده و یا تعلیق شده سال 1394

اعلام آفتکشهاي جديد براي ثبت درکشور به همراه پیوست

پیوست یک

 

پیوست دو  

پیوست سه   

فهرست آفات، بيماريها و علفهاي هرزي كه جهت مبارزه با آنها نياز به ثبت سموم مي­باشد   

توسعه دامنه مصرف آفتکشهای ثبت شده کشور  

 

پیوست یک  

پیوست دو