بخشنامه شماره 8532 در خصوص مدارک مورد نیاز برای ثبت سمو م

خلاصه اطلاعات بخشنامه8532

_فهرست سموم  حذف شده 

    الحاقیه بخشنامه 8532   

فهرست حشره کشهای ثبت شده از سال 1386 تا ششم خرداد ماه سال 1396

فهرست علفکشهای ثبت شده از سال 1386 تا هفدهم دی ماه 1396

فهرست قارچکشهای ثبت شده از سال 1386 تا هجدهم آذرماه 1396 

فهرست حلزون کش،نماتد کش، موش کش  ثبت شده از سال 1386 تا ششم خرداد ماه 1396

فهرست کنه کشهای ثبت شده از سال 1386 تا ششم خرداد ماه سال 1396

فهرست حشره کشهای ثبت شده در کشور

فهرست حلزون کش،نماتد کش،موش کش و غیره در کشور

فهرست قارچکشهای ثبت شده در کشور

فهرست علفکشهای ثبت شده در کشور

فهرست کنه کشهای ثبت شده در کشور   

ممنوعیت حشره کش دیازینون و علفکش بوتاکلر

دستورالعمل ثبت سموم آماده فراخوان به همراه پیوست

دستورالعمل ثبت سموم داخلی فراخوان به همراه پیوست

فهرست کمپانیهایی که مدارک تکنیکال آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفته است-(96/10/18)
    فراخوان اول ثبت سموم

      فراخوان دوم ثبت سموم

      فهرست سموم حذف شده و یا تعلیق شده سال 1394

فراخوان سوم ثبت سموم 

فراخوان چهارم ثبت سموم با نام تجاری
  


اعلام آفتکشهاي جديد براي ثبت درکشور به همراه پیوست

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه

 

اعلام  ثبت آفتکشها

فهرست آفات، بيماريها و علفهاي هرزي كه جهت مبارزه با آنها نياز به ثبت سموم مي­باشد

 

توسعه دامنه مصرف آفتکشهای ثبت شده کشور

پیوست یک

پیوست دو 

تمدید مهلت فراخوان سموم آماده

نحوه دریافت مدارک و اسناد مربوط به درخواستهای تصویب سموم

 

 


بخشنامه شماره 8532 در خصوص مدارک مورد نیاز برای ثبت سمو م

خلاصه اطلاعات بخشنامه8532

_فهرست سموم  حذف شده 

    الحاقیه بخشنامه 8532   

فهرست حشره کشهای ثبت شده از سال 1386 تا ششم خرداد ماه سال 1396

فهرست علفکشهای ثبت شده از سال 1386 تا هفدهم دی ماه 1396

فهرست قارچکشهای ثبت شده از سال 1386 تا هجدهم آذرماه 1396 

فهرست حلزون کش،نماتد کش، موش کش  ثبت شده از سال 1386 تا ششم خرداد ماه 1396

فهرست کنه کشهای ثبت شده از سال 1386 تا ششم خرداد ماه سال 1396

فهرست حشره کشهای ثبت شده در کشور

فهرست حلزون کش،نماتد کش،موش کش و غیره در کشور

فهرست قارچکشهای ثبت شده در کشور

فهرست علفکشهای ثبت شده در کشور

فهرست کنه کشهای ثبت شده در کشور   

ممنوعیت حشره کش دیازینون و علفکش بوتاکلر

دستورالعمل ثبت سموم آماده فراخوان به همراه پیوست

دستورالعمل ثبت سموم داخلی فراخوان به همراه پیوست

فهرست کمپانیهایی که مدارک تکنیکال آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفته است-(96/10/18)
    فراخوان اول ثبت سموم

      فراخوان دوم ثبت سموم

      فهرست سموم حذف شده و یا تعلیق شده سال 1394

فراخوان سوم ثبت سموم 

فراخوان چهارم ثبت سموم با نام تجاری
  


اعلام آفتکشهاي جديد براي ثبت درکشور به همراه پیوست

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه

 

اعلام  ثبت آفتکشها

فهرست آفات، بيماريها و علفهاي هرزي كه جهت مبارزه با آنها نياز به ثبت سموم مي­باشد

 

توسعه دامنه مصرف آفتکشهای ثبت شده کشور

پیوست یک

پیوست دو 

تمدید مهلت فراخوان سموم آماده

نحوه دریافت مدارک و اسناد مربوط به درخواستهای تصویب سموم