اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام شماره شبا اعتبارات هزينه اي و تملكي استانها omur mali omur mali 04/06/139730.27دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي وتملكي امور مالي09/03/139691.47دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396208.04دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396269.62دانلود
ارسال توزيع تخصيص تلفيقي و قرنطينه سال 97 مرحله اول وجه شماره 3 و 4omur mali omur mali 15/07/1397113.58دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.41دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139686.93دانلود
گزارش عملكردگواهي هاي صادرشده اسناد خزانه اسلامي سال 96omur mali omur mali 14/07/1397198.57دانلود
دريافت گواهي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت محترم امور مالي و ذيحسابي 04/06/139750.72دانلود
سررسيد اخزاء (701) و (703) اسناد خزانه اسلامي سال 97omur mali omur mali 30/07/139758.32دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139673.72دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي پايه پاي سال 96omur mali omur malimali05/09/139654.04دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال97 شماره ابلاغ 5-6-7omur mali omur mali 22/08/1397137.28دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139760.25دانلود
ابلاغ اسناد خزانه سري دوم از مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ 9omur mali omur mali 26/08/139738.73دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139657.25دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي * خوزستان09/03/1396114.68دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان خوزستان17/03/1396105.29دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397114.85دانلود
ابلاغ تملكي استان طرح تلفيقي ابلاغ شماره 14omur mali omur malimali27/12/139654.22دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ