اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur maliمديريت19/01/1397265.75دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliحفظ نباتات خوزستان24/08/1395ناشناسدانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396208.04دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139686.93دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال96omur mali omur maliمديريت06/08/139670.41دانلود
ابلاغ يارانه omur mali omur maliمديريت27/12/139670.38دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139673.72دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur maliمديريت محترم21/01/139760.25دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي پايه پاي سال 96omur mali omur maliمديريت05/09/139654.04دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت14/01/1397114.85دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان خوزستان13/11/1395ناشناسدانلود

 چاپ