اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur malimali11/10/139665.89دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396150.78دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliامور مالی خراسان شمالی03/09/1395ناشناسدانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396275.55دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139671.03دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139685.51دانلود
اعلام وصول خودرو حواله انبارشماره 49omur mali omur maliاستان خراسان شمالي جناب آقاي خراسان شمالي 17/03/139655.54دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي08/03/139690.23دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliامور مالي استان خراسان شمالي13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397111.86دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139757.97دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139675.49دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 1395/12/28omur mali omur maliامور مالي * خراسان شمالي09/03/1396108.17دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139672.56دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان خراسان شمالي17/03/1396112.79دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7 و 2omur mali omur maliامور مالي استان خراسان شمالي 20/03/139655.33دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ