اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397111.46دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6مديريت28/12/1396275.55دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 جهت يارانه نهادها- مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت 09/12/139672.56دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396150.78دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139685.51دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت 03/08/139671.03دانلود
اعلام وصول خودرو حواله انبارشماره 49رونوشت : مديريت محترم حفظ نباتات17/03/139655.54دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * خراسان شمالي09/03/139655.56دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت 25/09/139675.49دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 ابلاغ شماره 5-6-7 26/08/1397128.82دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت محترم21/01/139757.97دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397111.86دانلود
ابلاغ شماره 15 -ابلاغ تملكي - اخزا 603 - طرح قرنطينه مديريت22/01/139753.91دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7 و 2حفظ نباتات استان خراسان شمالي20/03/139655.33دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان خراسان شمالي16/03/1396112.79دانلود

 چاپ