اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول خودرو حواله انبارشماره 49رونوشت : مديريت محترم حفظ نباتات17/03/139655.54دانلود
اعلام وصول 5 دستگاه ديتالاگرحفظ نباتات استان خراسان شمالي 17/03/139625.00دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396150.78دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139685.51دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت 03/08/139671.03دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139628.99دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان خراسان شمالي16/03/1396112.79دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان خراسان شمالي13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت 25/09/139675.49دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7 و 2حفظ نباتات استان خراسان شمالي20/03/139655.33دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.89دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات خراسان شمالی16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * خراسان شمالي09/03/139655.56دانلود

 چاپ