اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال توزيع تخصيص تلفيقي و قرنطينه سال 97 مرحله اول وجه شماره 3 و 4omur mali omur mali 15/07/1397115.61دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396215.71دانلود
ابلاغ يارانه سموم 121 جهت يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي- مبارزه با آفات omur mali omur malimali20/12/139671.73دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396272.57دانلود
دريافت گواهي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت محترم امور مالي و ذيحسابي 04/06/139750.72دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.72دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139693.74دانلود
سررسيد اخزاء (701) و (703) اسناد خزانه اسلامي سال 97omur mali omur mali 30/07/139758.32دانلود
گزارش عملكردگواهي هاي صادرشده اسناد خزانه اسلامي سال 96omur mali omur mali 14/07/1397168.88دانلود
ابلاغ اعتبار تملكي پايه پايي - طرح قرنطينه - فصل 7 omur mali omur malimali07/11/139655.15دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139674.93دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139794.51دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال97 شماره ابلاغ 5-6-7omur mali omur mali 22/08/1397129.49دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397111.32دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139652.75دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي * خراسان رضوي09/03/1396107.47دانلود
ابلاغ تملكي درآمد پاياپاي طرح قرنطينه omur mali omur malimali27/12/139653.67دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان خراسان رضوي20/01/1396ناشناسدانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ