اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396215.71دانلود
اعلام وصول خودروپيكاب دوكابين حواله انبار 54omur mali omur maliمديريت امور مالي 17/03/139663.50دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliحفظ نباتات خراسان رضوی03/09/1395ناشناسدانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur malimali11/10/139664.63دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.72دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139693.74دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي وتملكي امور مالي09/03/139690.39دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلاميomur mali omur malimali20/08/139625.34دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان خراسان رضوي13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان خراسان رضوي20/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139674.93دانلود
ابلاغ اعتبارات در آمد هزينه اي مرحله اول سال95omur mali omur maliامور مالي استان خراسان رضوي13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * خراسان رضوي27/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliامور مالي استان خراسان رضوي22/09/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان خراسان رضوي17/03/1396112.64دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي * خراسان رضوي09/03/1396107.47دانلود

 چاپ