اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغ يارانه سموم 121 جهت يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي- مبارزه با آفات omur mali omur malimali20/12/139671.73دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliحفظ نباتات خراسان رضوی03/09/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي * خراسان رضوي09/03/1396107.47دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * خراسان رضوي27/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396272.57دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.72دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139693.74دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396215.71دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي وتملكي امور مالي09/03/139690.39دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139652.75دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139674.93دانلود
ابلاغ اعتبارات در آمد هزينه اي مرحله اول سال95omur mali omur maliامور مالي استان خراسان رضوي13/11/1395ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139794.51دانلود
ابلاغ اعتبار تملكي پايه پايي - طرح قرنطينه - فصل 7 omur mali omur malimali07/11/139655.15دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان خراسان رضوي13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان خراسان رضوي20/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان خراسان رضوي17/03/1396112.64دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397111.32دانلود
ابلاغ تملكي درآمد پاياپاي طرح قرنطينه omur mali omur malimali27/12/139653.67دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ