اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur maliمديريت28/12/1396272.57دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliحفظ نباتات خراسان رضوی24/08/1395ناشناسدانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396215.71دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139693.74دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت03/08/139670.72دانلود
ابلاغ يارانه سموم 121 جهت يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي- مبارزه با آفات omur mali omur maliمديريت20/12/139671.73دانلود
ابلاغ اعتبار تملكي پايه پايي - طرح قرنطينه - فصل 7 omur mali omur maliمديريت استان07/11/139655.15دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur maliمديريت محترم21/01/139761.27دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت 25/09/139674.93دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان خراسان رضوي16/03/1396112.64دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت14/01/1397111.32دانلود

 چاپ