اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت17/08/139625.34دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليomur mali omur maliمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139693.74دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت03/08/139670.72دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396215.71دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان خراسان رضوي16/03/1396112.64دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت 25/09/139674.93دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur mali 11/10/139664.63دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliحفظ نباتات خراسان رضوی24/08/1395ناشناسدانلود

 چاپ