نامه شناسنامه های خدمات کمينه

نامه شناسنامه های خدمات قابل ارائه توسط سازمان حفظ نباتات کشور:

برای دریافت متن نامه اینجا را کلیک نمایید:

راهنمای علایم و نشانه های ارائه خدمت:

نامه شناسنامه های خدمات قابل ارائه توسط سازمان حفظ نباتات کشور:

برای دریافت متن نامه اینجا را کلیک نمایید:

راهنمای علایم و نشانه های ارائه خدمت:


 چاپ   
 خدمات اصلی و زیرخدمت های دارای شناسنامه سازمان حفظ نباتات کشور کمينه


13021199000    خدمت اصلی: صدور مجوزهای مربوط به تدارکات نهاده های کشاورزی و مبارزه با آفات  (تمام این امکانات بزودی فراهم میشود)
    13021199100: 1 ـ
صدور پروانه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
    13021199101: 2 ـ
صدور مجوزهای ورود و ترخیص آفت کش های شیمیایی

13011200000خدمت اصلی: صدور مجوز های مربوط به کسب و کار تهیه و تدارک سموم و عوامل بیولوژیک
    13011200100: 1 ـ
ثبت نام تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیایی
    13011200101: 2 ـ
صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
    13011200102: 3
صدور تأییدیه برچسب سموم
13011201000خدمت اصلی: صدور مجوز های مربوط به صادرات و واردات محموله های گیاهی
    13051201100: 1 ـ
بررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل برای انجام ترانزیت
    13051201101: 2 ـ
تمدید شرایط قرنطینه، تغییر گمرک ورودی و سایر اصلاحات
    13051201102: 3 ـ
تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها با ریسک قرنطینه ای کم، متوسط و زیاد
    13051201103: 4
ـ صدور شرایط قرنطینه ای واردات برای محصولات کشاورزی که قبلاً تحلیل خطر شده اند
    13051201104: 5 ـ
صدور گواهی بهداشت نباتی
    13051201105: 6 ـ
صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک
    13051201106: 7 ـ
انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی


13021199000    خدمت اصلی: صدور مجوزهای مربوط به تدارکات نهاده های کشاورزی و مبارزه با آفات  (تمام این امکانات بزودی فراهم میشود)
    13021199100: 1 ـ
صدور پروانه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
    13021199101: 2 ـ
صدور مجوزهای ورود و ترخیص آفت کش های شیمیایی

13011200000خدمت اصلی: صدور مجوز های مربوط به کسب و کار تهیه و تدارک سموم و عوامل بیولوژیک
    13011200100: 1 ـ
ثبت نام تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیایی
    13011200101: 2 ـ
صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
    13011200102: 3
صدور تأییدیه برچسب سموم
13011201000خدمت اصلی: صدور مجوز های مربوط به صادرات و واردات محموله های گیاهی
    13051201100: 1 ـ
بررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل برای انجام ترانزیت
    13051201101: 2 ـ
تمدید شرایط قرنطینه، تغییر گمرک ورودی و سایر اصلاحات
    13051201102: 3 ـ
تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها با ریسک قرنطینه ای کم، متوسط و زیاد
    13051201103: 4
ـ صدور شرایط قرنطینه ای واردات برای محصولات کشاورزی که قبلاً تحلیل خطر شده اند
    13051201104: 5 ـ
صدور گواهی بهداشت نباتی
    13051201105: 6 ـ
صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک
    13051201106: 7 ـ
انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی


 چاپ