عناوین خدمات الکترونیکی و نیمه الکترونیکی سازمان حفظ نباتات(براساس ابلاغیه دولت) کمينه

13021199000    خدمت اصلی: صدور مجوزهای مربوط به تدارکات نهاده های کشاورزی و مبارزه با آفات
    13021199100: 1
ـ صدور پروانه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
    13021199101: 2 ـ
صدور مجوزهای ورود و ترخیص آفت کش های شیمیایی

13011200000خدمت اصلی: صدور مجوز های مربوط به کسب و کار تهیه و تدارک سموم و عوامل بیولوژیک

    13011200100: 1 ـ
ثبت نام تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیایی
    13011200101: 2 ـ
صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
    13011200102: 3
صدور تأییدیه برچسب سموم


13011201000
خدمت اصلی: صدور مجوز های مربوط به صادرات و واردات محموله های گیاهی

    13051201100: 1 ـبررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل برای انجام ترانزیت
    13051201101: 2
ـ تمدید شرایط قرنطینه، تغییر گمرک ورودی و سایر اصلاحات
    13051201102: 3 ـ
تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها با ریسک قرنطینه ای کم، متوسط و زیاد
    13051201103: 4
ـ صدور شرایط قرنطینه ای واردات برای محصولات کشاورزی که قبلاً تحلیل خطر شده اند
    13051201104: 5
ـ صدور گواهی بهداشت نباتی
    13051201105: 6
ـ صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

 


 


13021199000    خدمت اصلی: صدور مجوزهای مربوط به تدارکات نهاده های کشاورزی و مبارزه با آفات
    13021199100: 1
ـ صدور پروانه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
    13021199101: 2 ـ
صدور مجوزهای ورود و ترخیص آفت کش های شیمیایی

13011200000خدمت اصلی: صدور مجوز های مربوط به کسب و کار تهیه و تدارک سموم و عوامل بیولوژیک

    13011200100: 1 ـ
ثبت نام تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیایی
    13011200101: 2 ـ
صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
    13011200102: 3
صدور تأییدیه برچسب سموم


13011201000
خدمت اصلی: صدور مجوز های مربوط به صادرات و واردات محموله های گیاهی

    13051201100: 1 ـبررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل برای انجام ترانزیت
    13051201101: 2
ـ تمدید شرایط قرنطینه، تغییر گمرک ورودی و سایر اصلاحات
    13051201102: 3 ـ
تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها با ریسک قرنطینه ای کم، متوسط و زیاد
    13051201103: 4
ـ صدور شرایط قرنطینه ای واردات برای محصولات کشاورزی که قبلاً تحلیل خطر شده اند
    13051201104: 5
ـ صدور گواهی بهداشت نباتی
    13051201105: 6
ـ صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

 


  چاپ