اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396207.54دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.59دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.72دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.75دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139630.82دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان خراسان جنوبي هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان خراسان جنوبي تملكي طرح قرنطينه01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139683.76دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات خراسان جنوبی16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * خراسان جنوبي09/03/139662.00دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان خراسان جنوبي13/03/1396106.18دانلود

 چاپ