اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397111.68دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6مديريت28/12/1396288.69دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت 09/12/139674.75دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.72دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.75دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396207.54دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * خراسان جنوبي09/03/139662.00دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139683.76دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397127.15دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت محترم21/01/139758.84دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان خراسان جنوبي13/03/1396106.18دانلود
ابلاغ تملكي اسناد خزانه بند(ه)- اخذا 603- طرح تلفيقيمديريت07/11/139654.29دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397112.04دانلود

 چاپ