امور حقوقی و ارزیابی عملکرد کمينه

 

 

 


 

نام ونام خانواگی: عمادالدین شعاعی
حوزه معاونت: حوزه ریاست 
 

سمت: مدیرکل دفتر امور حقوقی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  

تلفن تماس 23091154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نام ونام خانواگی: عمادالدین شعاعی
حوزه معاونت: حوزه ریاست 
 

سمت: مدیرکل دفتر امور حقوقی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  

تلفن تماس 23091154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 چاپ