اعضای کمیته کمينه

ا

ا


 چاپ   
 شرح وظایف کمیته کمينه

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف کمیته نماز درسازمان

 

 

                    01همكاري ومشاركت باستاداقامه نمازكشوردراجراي نظام جامع آماري 

 

                                       2.برگزاري نشست باموضوع توانمند سازي ومهارت افزايي ائمه جماعات روحانيون سازمان

 

                                       3. تامين فضاي مناسب اقامه نماز براي مسافرين در ايام نوروز وتابستان

 

                                        4. تشكيل بانك جامع اطلاعات نماز وبه روز رساني آن

 

                                       5. برگزاري نشست صميمي باكاركنان وخانواده آنان درخصوص آموزش شيوه دعوت فرزندان به اقامه نماز

 

                                       6. هره برداري از امكانات وفناوري  روز جهت انجام تبليغات محيطي درسطح دستگاه با موضوع نماز

 

                                       7. تهيه وتوزيع محصولات مناسب ومتناسب فرهنگي با موضوع نماز ويژه كاركنان

 

                                       8. تشكيل هسته ياوران نماز در بين سربازان سازندگي وآموزش آنان

 

                                    9. تشكيل شوراي اقامه نماز دركليه واحدهاي تابعه وبرگزاري منظم جلسات آن وفق دستورالعمل ابلاغي وبازنگري

 

                                     10. احكام اعضاي شورا عنداللزوم

 

                                      11. شناسايي ورفع عوامل تضييع كننده نماز در دستگاه

 

                                      12. يشگيري از عوامل تضييع كننده نماز در دستگاه

 

                                      13. بالابردن كارايي واثربخشي فعاليت هاي مربوط به نماز

 

                                      14. نهادينه كردن فرهنگ اقامه نماز در ادارات

 

                                      15. ارائه مدل راهنما براي اهتمام به توسعه وترويج فرهنگ اقامه نماز

 

                                      16. ارائه راهبردجهت همگاني كردن نماز درجامعه هدف وادارات

 

                                      17. چگونگي مطرح كردن نماز در عرصه مطالعات وتحقيقات علمي

 

                                      18. الابردن اگاهي جامعه هدف نسبت به اثار اداب واحكام نماز

 

                                      19. برگزاري باشكوه تر نمازهاي جماعت در ادارات

 

                                     20. ترويج فرهنگ قرآني وادعيه خواني در بين نمازهاي جماعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف کمیته نماز درسازمان

 

 

                    01همكاري ومشاركت باستاداقامه نمازكشوردراجراي نظام جامع آماري 

 

                                       2.برگزاري نشست باموضوع توانمند سازي ومهارت افزايي ائمه جماعات روحانيون سازمان

 

                                       3. تامين فضاي مناسب اقامه نماز براي مسافرين در ايام نوروز وتابستان

 

                                        4. تشكيل بانك جامع اطلاعات نماز وبه روز رساني آن

 

                                       5. برگزاري نشست صميمي باكاركنان وخانواده آنان درخصوص آموزش شيوه دعوت فرزندان به اقامه نماز

 

                                       6. هره برداري از امكانات وفناوري  روز جهت انجام تبليغات محيطي درسطح دستگاه با موضوع نماز

 

                                       7. تهيه وتوزيع محصولات مناسب ومتناسب فرهنگي با موضوع نماز ويژه كاركنان

 

                                       8. تشكيل هسته ياوران نماز در بين سربازان سازندگي وآموزش آنان

 

                                    9. تشكيل شوراي اقامه نماز دركليه واحدهاي تابعه وبرگزاري منظم جلسات آن وفق دستورالعمل ابلاغي وبازنگري

 

                                     10. احكام اعضاي شورا عنداللزوم

 

                                      11. شناسايي ورفع عوامل تضييع كننده نماز در دستگاه

 

                                      12. يشگيري از عوامل تضييع كننده نماز در دستگاه

 

                                      13. بالابردن كارايي واثربخشي فعاليت هاي مربوط به نماز

 

                                      14. نهادينه كردن فرهنگ اقامه نماز در ادارات

 

                                      15. ارائه مدل راهنما براي اهتمام به توسعه وترويج فرهنگ اقامه نماز

 

                                      16. ارائه راهبردجهت همگاني كردن نماز درجامعه هدف وادارات

 

                                      17. چگونگي مطرح كردن نماز در عرصه مطالعات وتحقيقات علمي

 

                                      18. الابردن اگاهي جامعه هدف نسبت به اثار اداب واحكام نماز

 

                                      19. برگزاري باشكوه تر نمازهاي جماعت در ادارات

 

                                     20. ترويج فرهنگ قرآني وادعيه خواني در بين نمازهاي جماعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 چاپ