اعضای کمیته کمينه
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 چاپ   
 شرح وظایف کمیته کمينه

 

 

 

وظایف کمیته شعارسال 

 

 

    1 .  تغییر نگاه مسئولین به اینکه برای حل مشکلات بقول رهبر انقلاب توجه خود را ازخارج از مرزها به داخل

   وتوان داخلی معطوف سازند وبدانند که دشمن ،آمریکا قابل اعتماد نیست وتغییر رویه ما تا رویگردانی کامل

 از ارزشها وآرمانهاومبانی انقلاب حاصل نشود حاضر به همکاری با مانیستند  

  

   2. نقش بانکها درشکوفایی  اقتصاد مملکت و هرکشوری بی بدیل است بانکها باید بدانند این ارزی

    که دردست آنها است متعلق به مردم است و وباید به شیوه صحیح بین مردم توزیع شود بانکها باید با نظارت دقیق

    در اعطای تسهیلات به بخش اقتصادی خصوصی آن را به جهتی که هدف ومنظور کلان اقتصادکشوری  است

اعطا کندنه قراردادهای صوری و تورم زا  ، بانکها می بایست جهت اجرای این فرمایش رهبری بصورت جهادی وخود جوش با درک واقعیات ومعضلات جامعه سریعا به کاهش نرخ سود خود اقدام کنند بنحوی که تولید کنندگان به مرحله سود دهی برسند اکثر تولید کنندگان بخش خصوصی وصنعت از  بازپرداخت  سود وجرائم و دیرکرد ها عاجزند مشکل عدم فروش تولیدات بخاطر رکود بماند  وجود دست اندازهای بانکی وسودهای کلان بانکها مزید برعلت است

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف کمیته شعارسال 

 

 

    1 .  تغییر نگاه مسئولین به اینکه برای حل مشکلات بقول رهبر انقلاب توجه خود را ازخارج از مرزها به داخل

   وتوان داخلی معطوف سازند وبدانند که دشمن ،آمریکا قابل اعتماد نیست وتغییر رویه ما تا رویگردانی کامل

 از ارزشها وآرمانهاومبانی انقلاب حاصل نشود حاضر به همکاری با مانیستند  

  

   2. نقش بانکها درشکوفایی  اقتصاد مملکت و هرکشوری بی بدیل است بانکها باید بدانند این ارزی

    که دردست آنها است متعلق به مردم است و وباید به شیوه صحیح بین مردم توزیع شود بانکها باید با نظارت دقیق

    در اعطای تسهیلات به بخش اقتصادی خصوصی آن را به جهتی که هدف ومنظور کلان اقتصادکشوری  است

اعطا کندنه قراردادهای صوری و تورم زا  ، بانکها می بایست جهت اجرای این فرمایش رهبری بصورت جهادی وخود جوش با درک واقعیات ومعضلات جامعه سریعا به کاهش نرخ سود خود اقدام کنند بنحوی که تولید کنندگان به مرحله سود دهی برسند اکثر تولید کنندگان بخش خصوصی وصنعت از  بازپرداخت  سود وجرائم و دیرکرد ها عاجزند مشکل عدم فروش تولیدات بخاطر رکود بماند  وجود دست اندازهای بانکی وسودهای کلان بانکها مزید برعلت است

 

 

 

 

 


 چاپ