اعضای کمیته کمينه

کمیته حجاب وعفاف

کمیته حجاب وعفاف


 چاپ   
 شرح وظایف کمیته کمينه

 

 

 

 وظایف کمیته حجاب وعفاف سازمان

 

                        1. آسيب شناسي وشناخت ريشه اي عوامل وموانع توسعه فرهنگ عفاف وحجاب در دستگاه وجامعه

                        2.پايش وبررسي وضعيت عفاف وحجاب كاركنان

                        3.  تدوين وترويج منشور عفاف وحجاب

                        4. خدمات مشاوره اي

                        5. جلوگيري از افراط وتفريط واقدامات وشيوه هايي كه موجب بدبيني نسبت به اسلام ونظام اسلامي وحجاب مي شود

                       6.  تشويق وايجاد انگيزش جهت توسعه وتعميق فرهنگ عفاف وحجاب در دستگاه

                       7. الگوسازي ومعرفي الگو هاي رفتاري در زمينه عفاف وحجاب

                       8. برنامه ريزي جهت ايجاد انگيزه استفاده از پوشش مناسب در فضاي مناسب اداري  منطبق با عفاف وحجاب

                       9. تاكيد وتوصيه برمطابقت كامل هر نوع تدبير، برنامه واقدام با مفاد وچارچوب عفاف وحجاب جهت پرهيز از رويكردها واقدامات سلیقه ای شخصی

                      10. ارشاد ، راهنمايي ، نظارت ، ارزيابي عفاف وحجاب كاركنان

 

 

 

 

 

 وظایف کمیته حجاب وعفاف سازمان

 

                        1. آسيب شناسي وشناخت ريشه اي عوامل وموانع توسعه فرهنگ عفاف وحجاب در دستگاه وجامعه

                        2.پايش وبررسي وضعيت عفاف وحجاب كاركنان

                        3.  تدوين وترويج منشور عفاف وحجاب

                        4. خدمات مشاوره اي

                        5. جلوگيري از افراط وتفريط واقدامات وشيوه هايي كه موجب بدبيني نسبت به اسلام ونظام اسلامي وحجاب مي شود

                       6.  تشويق وايجاد انگيزش جهت توسعه وتعميق فرهنگ عفاف وحجاب در دستگاه

                       7. الگوسازي ومعرفي الگو هاي رفتاري در زمينه عفاف وحجاب

                       8. برنامه ريزي جهت ايجاد انگيزه استفاده از پوشش مناسب در فضاي مناسب اداري  منطبق با عفاف وحجاب

                       9. تاكيد وتوصيه برمطابقت كامل هر نوع تدبير، برنامه واقدام با مفاد وچارچوب عفاف وحجاب جهت پرهيز از رويكردها واقدامات سلیقه ای شخصی

                      10. ارشاد ، راهنمايي ، نظارت ، ارزيابي عفاف وحجاب كاركنان

 

 


 چاپ