اعضای کمیته کمينه
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 چاپ   
 شرح وظایف کمیته کمينه

 

 

 وظایف کمیته امربه معروف ونهی ازمنکرسازمان

 

                                                         1. بسترسازي درراستاي ترويج   تذكرلساني

                                                         2. آموزش معتمدين

                                                         3. آموزش اعضاء  ياوران معروف

                                                         4. تشكيل وتوسعه هسته هاي معتمدين درستگاهها وانعكاس بازخورد

                                                         5. تشكيل گروههاي نظارتي ونظارت وارزيابي دردستگاه

                                                         6. تشكيل گروه ارشاد

                                                        7. تشكيل گروه ارشاد  ازميان معتمدين وهسته ههاي تذكر لساني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف کمیته امربه معروف ونهی ازمنکرسازمان

 

                                                         1. بسترسازي درراستاي ترويج   تذكرلساني

                                                         2. آموزش معتمدين

                                                         3. آموزش اعضاء  ياوران معروف

                                                         4. تشكيل وتوسعه هسته هاي معتمدين درستگاهها وانعكاس بازخورد

                                                         5. تشكيل گروههاي نظارتي ونظارت وارزيابي دردستگاه

                                                         6. تشكيل گروه ارشاد

                                                        7. تشكيل گروه ارشاد  ازميان معتمدين وهسته ههاي تذكر لساني .

 

 

 

 

 

 

 

 


 چاپ