ارتباط با حوزه نمایندگی ولی فقیه کمينه
 

 

 

نام

نام خانوادگي

سمت

تلفن

فكس

 

رجب

 

 

بيت اللهي

 

مسؤل حوزه

 

23091126

 

 

23091153

 

 

رحمان

 

حميدي دولت آباد

 

مسؤل دفتر

 

23091126

 

23091153

 

نرگس

 

دجله دوست

 

مشاورامورديني بانوان

 

23091321

 

 

قدرت الله

 

شريفي

 

سرپرست امورفرهنگي

 

23091127

 

 

 

 

 

وظایف مسئول دفترحوزه نمایندگی ولی فقیه

 

مسئول دفتر وظیفه پیگیری خدمات اداری - مالی و پشتیبانی حوزه نمایندگی ولی فقیه را به شرح ذیل بر عهده دارد :

1-      تنظیم جدول برنامه ریزی های مسئول حوزه

2-      ارتباط و هماهنگی با مدیران سازمان در خصوص برنامه های حوزه

3-      هماهنگی و ارتباط مسئولین دفاتر نمایندگی ها ، اداره آموزش عقیدتی ها ، اداره  فرهنگی و دیگر عوامل با مسئول حوزه در خصوص برنامه های حوزه

4-      پاسخگویی و پیگیری مکاتبات

5-      هماهنگی و مدیریت جلسات حوزه و تنظیم صورتجلسه آن وبايگاني صورت جلسه ها

6-      نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و مقررات ابلاغی

7-      پاسخگوئی به مراجعین

8-      تشکیل وبرگزاري جلسات شوراها وكميته هاي  اقامه نماز ، شورای هماهنگی ، زکات و امر به معروف و نهی از منکر و تنظیم و پیگیری امور مرتبط با آنان

9-      پیگیری دریافت اعتبارات و ارائه صورت هزینه های آن به امور مالی

10-   برقراری ارتباط با ادارات و ارگان های فرهنگی

11-   ارائه گزارش عملکرد و اطلاع رسانی خدمات به مسئول حوزه

12- برنامه ریزی همایش های هم اندیشی

13- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی (به صورت حضوری و غیر حضوری برای ارتقاء بینش سیاسی)

 14-      تدوین برنامه های سالیانه بر اساس نیازسنجی ، سیاست های دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت و حوزه نمایندگی سازمان و تدوین گزارش عملکرد سالیانه

15-      ارائه مشاوره به بخش های مختلف حوزه نمایندگی در خصوص برنامه ها          

 

 

 

 

 

نام

نام خانوادگي

سمت

تلفن

فكس

 

رجب

 

 

بيت اللهي

 

مسؤل حوزه

 

23091126

 

 

23091153

 

 

رحمان

 

حميدي دولت آباد

 

مسؤل دفتر

 

23091126

 

23091153

 

نرگس

 

دجله دوست

 

مشاورامورديني بانوان

 

23091321

 

 

قدرت الله

 

شريفي

 

سرپرست امورفرهنگي

 

23091127

 

 

 

 

 

وظایف مسئول دفترحوزه نمایندگی ولی فقیه

 

مسئول دفتر وظیفه پیگیری خدمات اداری - مالی و پشتیبانی حوزه نمایندگی ولی فقیه را به شرح ذیل بر عهده دارد :

1-      تنظیم جدول برنامه ریزی های مسئول حوزه

2-      ارتباط و هماهنگی با مدیران سازمان در خصوص برنامه های حوزه

3-      هماهنگی و ارتباط مسئولین دفاتر نمایندگی ها ، اداره آموزش عقیدتی ها ، اداره  فرهنگی و دیگر عوامل با مسئول حوزه در خصوص برنامه های حوزه

4-      پاسخگویی و پیگیری مکاتبات

5-      هماهنگی و مدیریت جلسات حوزه و تنظیم صورتجلسه آن وبايگاني صورت جلسه ها

6-      نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و مقررات ابلاغی

7-      پاسخگوئی به مراجعین

8-      تشکیل وبرگزاري جلسات شوراها وكميته هاي  اقامه نماز ، شورای هماهنگی ، زکات و امر به معروف و نهی از منکر و تنظیم و پیگیری امور مرتبط با آنان

9-      پیگیری دریافت اعتبارات و ارائه صورت هزینه های آن به امور مالی

10-   برقراری ارتباط با ادارات و ارگان های فرهنگی

11-   ارائه گزارش عملکرد و اطلاع رسانی خدمات به مسئول حوزه

12- برنامه ریزی همایش های هم اندیشی

13- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی (به صورت حضوری و غیر حضوری برای ارتقاء بینش سیاسی)

 14-      تدوین برنامه های سالیانه بر اساس نیازسنجی ، سیاست های دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت و حوزه نمایندگی سازمان و تدوین گزارش عملکرد سالیانه

15-      ارائه مشاوره به بخش های مختلف حوزه نمایندگی در خصوص برنامه ها          

 

  چاپ   
 چارت تشکیلاتی حوزه نمایندگی ولی فقیه کمينه

 

 

 

 

   چارت تشکیلاتی حوزه نمایندگی ولی فقیه

  

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

   چارت تشکیلاتی حوزه نمایندگی ولی فقیه

  

 

 

                                                                                                        

 


 چاپ