دوره های آموزشی کمينه

 

دوره های آموزشی

 دومین جلسه دوره آموزشی مسئولیت اقامه نمازودعوت به نماز

 اولین جلسه دوره آموزشی مسئولیت اقامه نماز ودعوت به نماز

 

 

 

 

 

 وظایف اداره آموزش عقیدتی

 

تدوین و برگزاری دوره های آموزشی قرآن و معارف اسلامی و اقامه نماز جماعت از وظایف این اداره بشرح ذیل می باشد:

1- اطلاع رسانی ، فراخوان و جذب کارکنان برای شرکت در برنامه ها

2- برگزاری دوره های آموزش عقیدتی کارکنان بر اساس برنامه های مصوب وزارت

3- تشکیل پرونده آموزشی و صدور گواهینامه برای شرکت کننده گان در دوره ها

4- برپایی نماز جماعت در مراکز سازمانی بر اساس برنامه ریزی انجام شده

5- برگزاری جلسات توجیهی و هم اندیشی با اساتید و ائمه جماعات و رابطین عقیدتی -  فرهنگی

6- شناسايي عوامل بازدارنده در سازمان براي برپايي نماز جماعت

 7- ارائه مشاوره در زمینه های مسائل فقهی ، اخلاقی و تربیتی به کارکنان و خانواده ها

 8- تبلیغ و تبیین اندیشه ها و خط مشی ها و رهنمود های حضرت امام و مقام معظم رهبری و دیگر اصول انقلاب اسلامی در بین کارکنان و خانواده ها

9- برگزاری نشست های گفتگوی ديني وآموزشي برای کارکنان و خانواده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دوره های آموزشی

 دومین جلسه دوره آموزشی مسئولیت اقامه نمازودعوت به نماز

 اولین جلسه دوره آموزشی مسئولیت اقامه نماز ودعوت به نماز

 

 

 

 

 

 وظایف اداره آموزش عقیدتی

 

تدوین و برگزاری دوره های آموزشی قرآن و معارف اسلامی و اقامه نماز جماعت از وظایف این اداره بشرح ذیل می باشد:

1- اطلاع رسانی ، فراخوان و جذب کارکنان برای شرکت در برنامه ها

2- برگزاری دوره های آموزش عقیدتی کارکنان بر اساس برنامه های مصوب وزارت

3- تشکیل پرونده آموزشی و صدور گواهینامه برای شرکت کننده گان در دوره ها

4- برپایی نماز جماعت در مراکز سازمانی بر اساس برنامه ریزی انجام شده

5- برگزاری جلسات توجیهی و هم اندیشی با اساتید و ائمه جماعات و رابطین عقیدتی -  فرهنگی

6- شناسايي عوامل بازدارنده در سازمان براي برپايي نماز جماعت

 7- ارائه مشاوره در زمینه های مسائل فقهی ، اخلاقی و تربیتی به کارکنان و خانواده ها

 8- تبلیغ و تبیین اندیشه ها و خط مشی ها و رهنمود های حضرت امام و مقام معظم رهبری و دیگر اصول انقلاب اسلامی در بین کارکنان و خانواده ها

9- برگزاری نشست های گفتگوی ديني وآموزشي برای کارکنان و خانواده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چاپ