مسابقات فرهنگی کمينه

 

وظایف اداره فرهنگی

 

 

ایجاد ساز و کار انگیزشی و پرورشی برای کارکنان و خانواده آنان به معارف دینی و معنویت گرایی و تقویت رفتارهای اخلاقی از وظایف این اداره است که به شرح ذیل می باشد:

   

1-      برگزاری مسابقات به روش های مختلف در مناسبت ها با هدف ایجاد رقابت و شکوفایی استعدادهای دینی کارکنان و خانواده ها

2-      بزرگداشت مناسبت های دینی در قالب برگزاری مراسم ، نصب پلاگارد ، انتشار بروشور و تراکت و ...

3-      برگزاری جلسات هم اندیشی فرهنگی کارکنان ، و دیگر گروه های مؤثر در ارائه خدمات  

4-      برگزاری نشست های گفتگوی آموزشي برای کارکنان و خانواده ها

 

 

وظایف اداره فرهنگی

 

 

ایجاد ساز و کار انگیزشی و پرورشی برای کارکنان و خانواده آنان به معارف دینی و معنویت گرایی و تقویت رفتارهای اخلاقی از وظایف این اداره است که به شرح ذیل می باشد:

   

1-      برگزاری مسابقات به روش های مختلف در مناسبت ها با هدف ایجاد رقابت و شکوفایی استعدادهای دینی کارکنان و خانواده ها

2-      بزرگداشت مناسبت های دینی در قالب برگزاری مراسم ، نصب پلاگارد ، انتشار بروشور و تراکت و ...

3-      برگزاری جلسات هم اندیشی فرهنگی کارکنان ، و دیگر گروه های مؤثر در ارائه خدمات  

4-      برگزاری نشست های گفتگوی آموزشي برای کارکنان و خانواده ها

 


 چاپ   
 مناسبت های دینی کمينه
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 چاپ   
 تقویم فرهنگی کمينه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 چاپ