اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur malimali11/10/139672.01دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396207.07دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139672.06دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396274.89دانلود
اعلام وصول سم حواله شماره 1omur mali omur maliمديريت امور مالي 13/08/139623.75دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.72دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139687.00دانلود
اعلام وصول سم و تجهيزات مربوطه طي حواله شماره 47omur mali omur malimali17/10/139655.15دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي08/03/139692.27دانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيomur mali omur maliامور مالي (تملكي) استان جنوب كرمان29/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397115.34دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139758.47دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139685.00دانلود
ابلاغ تملكي پايه پاي سال 96omur mali omur malimali15/08/139653.80دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139653.25دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 1395/12/28omur mali omur maliامور مالي * جنوب كرمان09/03/1396106.08دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان جنوب كرمان17/03/1396105.25دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7omur mali omur maliامور مالي استان جنوب كرمان20/03/139655.96دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ