اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول سم و تجهيزات مربوطه طي حواله شماره 47مديريت17/10/139655.15دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396207.07دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 13 تحويل آقاي سعديرونوشت:استان جنوب كرمان مديريت حفظ نباتات17/03/139646.69دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.72دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139687.00دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي جنوب كرمانمديريت استان17/08/139626.45دانلود
موافقتنامه تملكي (طرح قرنطينه و تلفيقي) سال95 حفظ نباتات جنوب كرمان25/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي پايه پاي سال 96مديريت15/08/139653.80دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان جنوب كرمان13/03/1396105.25دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139685.00دانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيحفظ نباتات (تملكي ) استان جنوب كرمان29/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات جنوب کرمان16/08/1395ناشناسدانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139672.01دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان جنوب كرمان20/03/139655.96دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * جنوب كرمان09/03/139653.07دانلود

 چاپ