اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397205.79دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397103.41دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 13 تحويل آقاي سعديرونوشت:استان جنوب كرمان مديريت حفظ نباتات17/03/139646.69دانلود
حوالجات ابلاغی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای ابلاغ شماره 1و2 سال 98  07/03/1398684.41دانلود
اعلام وصول سم و تجهيزات مربوطه طي حواله شماره 47مديريت17/10/139655.15دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396274.89دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397124.99دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت21/01/139758.47دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139685.00دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان جنوب كرمان20/03/139655.96دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقي مديريت 14/01/1397115.34دانلود

 چاپ