اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396207.07دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397205.79دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397103.41دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139672.06دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139672.01دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.72دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139687.00دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 13 تحويل آقاي سعديرونوشت:استان جنوب كرمان مديريت حفظ نباتات17/03/139646.69دانلود
اعلام وصول سم و تجهيزات مربوطه طي حواله شماره 47مديريت17/10/139655.15دانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيحفظ نباتات (تملكي ) استان جنوب كرمان29/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقي مديريت 14/01/1397115.34دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139685.00دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت21/01/139758.47دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397124.99دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396274.89دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * جنوب كرمان09/03/139653.07دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان جنوب كرمان20/03/139655.96دانلود
ابلاغ تملكي پايه پاي سال 96مديريت15/08/139653.80دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان جنوب كرمان13/03/1396105.25دانلود

 چاپ