راه های تماس با ما

 

ارتباط با سازمان

تلفن گویا:

23091000

پیامک:

30008013

شماره دور نگار:

22401012 ـ 23091228

کد پستی:

1985713133

آدرس: تهران ـ انتهای بزرگراه چمران ـ انتهای خیابان یمن- ضلع شمال غربی تقاطع مقدس اردبیلی-پلاک2

 

 

 

ارتباط با سازمان

تلفن گویا:

23091000

پیامک:

30008013

شماره دور نگار:

22401012 ـ 23091228

کد پستی:

1985713133

آدرس: تهران ـ انتهای بزرگراه چمران ـ انتهای خیابان یمن- ضلع شمال غربی تقاطع مقدس اردبیلی-پلاک2

 

 


  
 ارتباط با حوزه ریاست بيشينه

  
 ارتباط با معاونت توسعه مدیریت و منابع بيشينه

  
 ارتباط با معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی بيشينه

  
 ارتباط با معاونت کنترل آفات بيشينه