اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139672.89دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396267.07دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 1395/12/28omur mali omur maliامور مالي * بوشهر09/03/1396106.71دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 1395/12/28omur mali omur maliامور مالي * استان بوشهر (2)26/01/1396ناشناسدانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.40دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139688.49دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396209.64دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي 07/03/139688.70دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139652.44دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliامور مالي استان بوشهر13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيomur mali omur maliامور مالي (تملكي) استان بوشهر29/01/1396ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139759.09دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139672.34دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان بوشهر17/03/1396105.69دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7omur mali omur maliامور مالي استان بوشهر20/03/139654.08دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397109.21دانلود
ابلاغ تملكي درآمد پاياپاي طرح قرنطينه omur mali omur malimali27/12/139664.50دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ