اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139664.50دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397108.11دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * بوشهر ( 2)27/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت 09/12/139672.89دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.40دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139688.49دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396209.64دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * بوشهر09/03/139656.44دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139672.34دانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيحفظ نباتات (تملكي ) استان بوشهر29/01/1396ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت21/01/139759.09دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397122.91دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان بوشهر20/03/139654.08دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396267.07دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397109.21دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان بوشهر13/03/1396105.69دانلود

 چاپ