اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول 200كيلو سم زينك حواله انبار شماره 1786رونوشت: مديريت حفظ نباتات استان بوشهر17/03/139642.77دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139664.50دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396209.64دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.40دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139688.49دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي بوشهرمديريت استان17/08/139626.76دانلود
موافقتنامه تملكي (طرح قرنطينه و تلفيقي) سال95 حفظ نباتات بوشهر25/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيحفظ نباتات (تملكي ) استان بوشهر29/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان بوشهر13/03/1396105.69دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139672.34دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان بوشهر13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * بوشهر ( 2)27/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات بوشهر16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان بوشهر20/03/139654.08دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * بوشهر09/03/139656.44دانلود

 چاپ