بخشنامه ها کمينه

ممنوعیت اعلام نظر در خصوص تعیین ماهیت، کیفیت و درجه بندی محموله های صادراتی و وارداتی توسط بازرسین قرنطینه

لزوم انجام هماهنگی های فنی در زمینه قرنطینه گیاهی صرفاً با سازمان حفظ نباتات

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی قرقیزستان و نمونه مهرهای قرنطینه آن کشور

محدوده زمانی مجاز بودن واردات برنج

نمونه امضاء قرنطینه آرژانتین

صادرات میوه کیوی

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی کشور میانمار

عدم لزوم به اعلام نظر قرنطینه در سامانه صادراتی گمرک

ضوابط و روند اظهار نظر در مورد محموله های وارداتی

شيوه نامه واگذاري امور تصدي گري قرنطينه گياهي به كلينيك هاي گياهپزشكي 

 ضوابط قرنطينه اي صدور گواهي بهداشت گياهي

 محموله هاي صادراتي مرجوعي

ورود اندام های گیاهی با ریسک قرنطینه زیاد از طریق پست

گواهی بهداشت گیاهی محموله های وارداتی

نحوه اعمال ضوابط قرنطینه در ترانزیت محموله ها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گواهی بهداشت گیاهی محموله های ترانزیتی

لزوم پانچ گواهی بهداشت گیاهی محموله های وارداتی

لزوم نظارت دقیق در ترانزیت محموله های با ریسک زیاد

لزوم رعایت ضوابط قرنطینه در کلیه مبادی ورودی کشور

نحوه عمل در خصوص برنج وارداتی به مناطق آزاد

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی کشور ترکیه

تعیین و تغییر کارشناسان قرنطینه در مراکز قرنطینه

فرمت جدید مهر کشور استرالیا

فهرست کالاهای ممنوعه صادراتي یا نیازمند اخذ مجوز قبلی

فرمت جدید گواهی های بهداشت گیاهی کشور غنا

اعلام نظر در خصوص کیفیت محصول صادراتی 

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی مالزی 

نحوه اعمال ضوابط قرنطینه در خصوص روش ضدعفونی حرارتی برای محموله های چوب وارداتی

نحوه اعمال ضوابط قرنطینه در خصوص محموله های مجاز مشروط به مناطق آزاد

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی مقدونیه

الزامات عمومي قرنطينه اي براي واردات محصولات كشاورزي به اتحاديه اقتصادي اوراسيا

فرمت گواهي بهداشت گياهي كشور عراق

 


 

ممنوعیت اعلام نظر در خصوص تعیین ماهیت، کیفیت و درجه بندی محموله های صادراتی و وارداتی توسط بازرسین قرنطینه

لزوم انجام هماهنگی های فنی در زمینه قرنطینه گیاهی صرفاً با سازمان حفظ نباتات

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی قرقیزستان و نمونه مهرهای قرنطینه آن کشور

محدوده زمانی مجاز بودن واردات برنج

نمونه امضاء قرنطینه آرژانتین

صادرات میوه کیوی

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی کشور میانمار

عدم لزوم به اعلام نظر قرنطینه در سامانه صادراتی گمرک

ضوابط و روند اظهار نظر در مورد محموله های وارداتی

شيوه نامه واگذاري امور تصدي گري قرنطينه گياهي به كلينيك هاي گياهپزشكي 

 ضوابط قرنطينه اي صدور گواهي بهداشت گياهي

 محموله هاي صادراتي مرجوعي

ورود اندام های گیاهی با ریسک قرنطینه زیاد از طریق پست

گواهی بهداشت گیاهی محموله های وارداتی

نحوه اعمال ضوابط قرنطینه در ترانزیت محموله ها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گواهی بهداشت گیاهی محموله های ترانزیتی

لزوم پانچ گواهی بهداشت گیاهی محموله های وارداتی

لزوم نظارت دقیق در ترانزیت محموله های با ریسک زیاد

لزوم رعایت ضوابط قرنطینه در کلیه مبادی ورودی کشور

نحوه عمل در خصوص برنج وارداتی به مناطق آزاد

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی کشور ترکیه

تعیین و تغییر کارشناسان قرنطینه در مراکز قرنطینه

فرمت جدید مهر کشور استرالیا

فهرست کالاهای ممنوعه صادراتي یا نیازمند اخذ مجوز قبلی

فرمت جدید گواهی های بهداشت گیاهی کشور غنا

اعلام نظر در خصوص کیفیت محصول صادراتی 

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی مالزی 

نحوه اعمال ضوابط قرنطینه در خصوص روش ضدعفونی حرارتی برای محموله های چوب وارداتی

نحوه اعمال ضوابط قرنطینه در خصوص محموله های مجاز مشروط به مناطق آزاد

فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی مقدونیه

الزامات عمومي قرنطينه اي براي واردات محصولات كشاورزي به اتحاديه اقتصادي اوراسيا

فرمت گواهي بهداشت گياهي كشور عراق

 


 


 چاپ