اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur malimali11/10/139665.17دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396210.70دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139671.00دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396277.31دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.48دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malilmali07/08/139686.80دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي07/03/139689.49دانلود
مرحله آخر ابلاغ هزينه اي رديف در آمد سال 96 ابلاغ شماره 8omur mali omur malimali10/02/1397108.83دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 omur mali omur maliامور مالي استان ايلام24/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliامور مالي استان ايلام13/11/1395ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali21/01/139759.62دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139673.28دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139656.28دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 1395/12/28omur mali omur maliامور مالي * ايلام09/03/1396107.71دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397110.93دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان ايلام17/03/1396107.59دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ