اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396210.70دانلود
تبريك سال 1397 24/12/139694.51دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات ایلام18/08/1395ناشناسدانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.17دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.48دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.80دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
موافقتنامه تملكي (طرح قرنطينه و تلفيقي) سال95 حفظ نباتات ايلام25/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139671.00دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان ايلام تملكي طرح قرنطينه 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان ايلام هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت21/01/139759.62دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139673.28دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396277.31دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * ايلام09/03/139653.82دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت استان14/01/1397110.93دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان ايلام13/03/1396107.59دانلود

 چاپ