اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396210.70دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397188.47دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.17دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397105.61دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.48دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.80دانلود
تبريك سال 1397 24/12/139694.51دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139671.00دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139673.28دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت استان14/01/1397110.93دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت21/01/139759.62دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397131.64دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396277.31دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * ايلام09/03/139653.82دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان ايلام13/03/1396107.59دانلود
ابلاغ تملکی از طرح تلفیقی ابلاغ شماره 3 فصل 7 استان ایلام 19/04/1398404.02دانلود

 چاپ