اندامهای تکثیرشونده گیاهی کمينه

 


دستورالعمل صدور گواهی بهداشت گياهی و ضوابط فنی جابجايی انواع نهال در کشور

استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های آلبالو
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های آلو
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های بادام

استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های به
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های پسته
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های زردآلو
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های زيتون
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های سيب
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های گلابی
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های گوجه
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های گيلاس
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های مرکبات
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های هلو و شلیل
تعاريف طبقات نهال محصولات سردرختی باغبانی کشور

ضوابط فني ضدعفوني بستر ريشه زايي و خاك گلدان در نهالستان

شرايط قرنطينه اي و بهداشت گياهي مراكز كشت بافت گياهي در داخل كشور
نحوه بررسی های میدانی و آزمایشگاهی عوامل خسارتزای گیاهی درمراکز تولید انواع نهال در کشور

 

 


دستورالعمل صدور گواهی بهداشت گياهی و ضوابط فنی جابجايی انواع نهال در کشور

استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های آلبالو
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های آلو
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های بادام

استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های به
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های پسته
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های زردآلو
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های زيتون
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های سيب
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های گلابی
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های گوجه
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های گيلاس
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های مرکبات
استانداردهای سلامت هسته های اوليه ، باغات مادری و نهالستان های هلو و شلیل
تعاريف طبقات نهال محصولات سردرختی باغبانی کشور

ضوابط فني ضدعفوني بستر ريشه زايي و خاك گلدان در نهالستان

شرايط قرنطينه اي و بهداشت گياهي مراكز كشت بافت گياهي در داخل كشور
نحوه بررسی های میدانی و آزمایشگاهی عوامل خسارتزای گیاهی درمراکز تولید انواع نهال در کشور

 


 چاپ