نام : مریم نرجه

 

حوزه معاونت: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

پست سازمانی : مدیر امور مالی و ذیحسابی

 

آدرس ایمیل: narjeh@ppo.ir

 

تلفن تماس : 22417442

 

 

 

 

نام : مریم نرجه

 

حوزه معاونت: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

پست سازمانی : مدیر امور مالی و ذیحسابی

 

آدرس ایمیل: narjeh@ppo.ir

 

تلفن تماس : 22417442

 

 

 معرفی معاون مدیریت کمينه

 

 

نام : مریم مالک

 

حوزه معاونت: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

پست سازمانی : معاون مدیر امور مالی و ذیحسابی

 

آدرس ایمیل: mahmoudian@ppo.ir

 

تلفن تماس : 23091269

 

مشاهده اطللاعات بیشتر

 

 

نام : مریم مالک

 

حوزه معاونت: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

پست سازمانی : معاون مدیر امور مالی و ذیحسابی

 

آدرس ایمیل: mahmoudian@ppo.ir

 

تلفن تماس : 23091269

 

مشاهده اطللاعات بیشتر


 چاپ   
 ادارات زیرمجموعه کمينه


 چاپ   
 قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات مالی کمينه

 

 

 

 


 چاپ