شرح وظایف مدیریت امور مالی و ذیحسابی کمينه
 •  

  نام : مسعود محمودیان خالد آبادی 

   

  حوزه معاونت: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

   

  پست سازمانی : مدیر امور مالی و ذیحسابی

   

  آدرس ایمیل: mahmoudian@ppo.ir

   

  تلفن تماس : 23091509


   

 • اعمال نظارت عالی مالي و انطباق دريافت هاو پرداخت ها با قوانين و مقررات جاري كشور 
 • نگهداري و تنظيم حساب­ها مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذيربط 
 • تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط 
 • نگهداري حساب اعتبارات براساس قوانين بودجه ساليانه كشور 
 • حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالي مطابق ضوابط ديوان محاسبات كشور 
 • نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار 
 • نگهداري حساب اموال دولتي و نظـارت بر حسـاب امـوال مـذكور و همـچنين نظـارت بر انبـارها
 • نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي و حسب مورد پي گيري استرداد درآمدها از اداره كل خزانه 
 • تامين اعتبار حواله هاي صـادره از سـوي مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. 
 • در اختيـار قـراردادن تنـخواه گـردان پرداخـت به عامـلين مسئـول امـور مالي با تائيد مقامات مجاز براي برخي از هزينه ها و پي گيري هاي لازم جهت واريز آن 
 • تهيه و تنظيم و پرداخت ليست حقوق و مزاياي كاركنان شاغل، بازنشسته و موظفين 
 • معرفي عاملين مسئول امور مالي وامناء اموال و نظارت برعملكرد آنان 
 • همكاري و تشريك مساعي با امور مالي سازمان­هاي تابعه و وابسـته به منظـور حسن انجام امور محوله 
 • افتتاح حساب­هاي مورد لزوم جهت انجام امور دريافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حساب­هاي غير ضروري با مجوز اداره كل خزانه 
 • همكاري با دفتر بودجه و تلفيق برنامه ها به منظور مصرف بودجه ساليانه
 • انجام اقدامات لازم در خصوص وصول اعتبارات از خزانه و ابلاغ اعتبارات ملي به­سازمانهاي تابعه و وابسته مطابق ضوابط وتخصيص اعتبار اعلام شده 
 • تهيه گزارشات عملكرد جهت بخش برنامه ريزي وبودجه به منظور پيش بيني و تنظيم بودجه ساليانه 
 • اعمال نظارت بر نحوه هزينه كرد واحدهاي اجرايي اداري و پشتيباني از حيث تطبيق با قوانين ساليانه و دائمي 

 

بازگشت به صفحه اصلی مدیریت امور مالی و ذیحسابی

 •  

  نام : مسعود محمودیان خالد آبادی 

   

  حوزه معاونت: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

   

  پست سازمانی : مدیر امور مالی و ذیحسابی

   

  آدرس ایمیل: mahmoudian@ppo.ir

   

  تلفن تماس : 23091509


   

 • اعمال نظارت عالی مالي و انطباق دريافت هاو پرداخت ها با قوانين و مقررات جاري كشور 
 • نگهداري و تنظيم حساب­ها مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذيربط 
 • تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط 
 • نگهداري حساب اعتبارات براساس قوانين بودجه ساليانه كشور 
 • حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالي مطابق ضوابط ديوان محاسبات كشور 
 • نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار 
 • نگهداري حساب اموال دولتي و نظـارت بر حسـاب امـوال مـذكور و همـچنين نظـارت بر انبـارها
 • نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي و حسب مورد پي گيري استرداد درآمدها از اداره كل خزانه 
 • تامين اعتبار حواله هاي صـادره از سـوي مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. 
 • در اختيـار قـراردادن تنـخواه گـردان پرداخـت به عامـلين مسئـول امـور مالي با تائيد مقامات مجاز براي برخي از هزينه ها و پي گيري هاي لازم جهت واريز آن 
 • تهيه و تنظيم و پرداخت ليست حقوق و مزاياي كاركنان شاغل، بازنشسته و موظفين 
 • معرفي عاملين مسئول امور مالي وامناء اموال و نظارت برعملكرد آنان 
 • همكاري و تشريك مساعي با امور مالي سازمان­هاي تابعه و وابسـته به منظـور حسن انجام امور محوله 
 • افتتاح حساب­هاي مورد لزوم جهت انجام امور دريافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حساب­هاي غير ضروري با مجوز اداره كل خزانه 
 • همكاري با دفتر بودجه و تلفيق برنامه ها به منظور مصرف بودجه ساليانه
 • انجام اقدامات لازم در خصوص وصول اعتبارات از خزانه و ابلاغ اعتبارات ملي به­سازمانهاي تابعه و وابسته مطابق ضوابط وتخصيص اعتبار اعلام شده 
 • تهيه گزارشات عملكرد جهت بخش برنامه ريزي وبودجه به منظور پيش بيني و تنظيم بودجه ساليانه 
 • اعمال نظارت بر نحوه هزينه كرد واحدهاي اجرايي اداري و پشتيباني از حيث تطبيق با قوانين ساليانه و دائمي 

 

بازگشت به صفحه اصلی مدیریت امور مالی و ذیحسابی


 چاپ