شرح وظایف و معرفی پرسنل اداره حقوق و دستمزد کمينه

رئیس اداره حقوق و دستمزد

 

            

نام ونام خانوادگی :  محمد نظری

حوزه معاونت:  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

پست سازمانی:  رئیس اداره حقوق ودستمزد امور مالی و ذیحسابی

تلفن تماس:23091263 


(شرح وظایف و مسئولیت های سازمانی )

   

برنامه ریزی و مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های مالی به منظور حسن اجرای وظایف و ابلاغ آن به حسابداران مربوطه

نظارت بربررسی و مطالعه سیستم ها و آیین نامه های مربوطه و ارایه پیشنهادات اصلاحی در مورد ملزوم

نظارت برامور حقوق و دستمزد و بررسی مسایل و مشکلات مربوطه و ارایه راه کارهای لازم جهت حسن انجام آن

برنامه ریزی و نظارت بر تنظیم لیست حقوق و مزایا و کسورات ماهیانه پس از اعمال کنترل های لازم و صدور فیش حقوقی

نظارت بر صدور اسناد حسابداری حقوق و تنظیم فرم 1/5 سازمان بازنشستگی

برنامه ریزی و نظارت بر تنظیم لیست پرداخت های موردی از قبیل پاداش ،عیدی و

نظارت بربرسی احکام و صدورسندحسابداری هزینه های فوت،ازدواج،پاداش پایان خدمت و نقل و انتقال

نظارت و رسیدگی احکام صادره توسط امور اداری و تطبیق آن با قوانین و مقررات

نظارت بر تهیه مستندات و بخشنامه های مربوط به حقوق و مزایا،کسورات حقوق شاغلین و بازنشستگان و موظفین

نظارت بر ورود احکام  برقراری حقوق و عایله مندی و کسورات کارکنان و ورود اطلاعات مربوط به کسورات ماهیانه و حقوق و مزایای شاغلین و اعمال تغییرات بعدی

نظارت بررسی و کنترل سن فرزندان شاغلین و بازنشستگان و موظفین که حق عایله مندی دریافت می نمایند

نظارت برتنظیم لیست عیدی پایان سال شاغلین و بازنشستگان و موظفین و سایر پرداخت های موردی

تهیه گزارشات لازم از وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان ،مزایای پرداختی جهت ارایه به مسئولین ذیربط

مطالعه و اظهار نظر در مورد مسایل و مشکلات امور حقوق و دستمزد و تهیه مکاتبات مربوطه در موارد ضروری

شرکت درجلسات و کمسیون های مالی حسب نظر مافوق و اظهار نظر کار شناسی در مورد موضوعات مطروحه

راهنمایی حسابداران و کارشناسان در حسن انجام وظایف بر حسب نیاز و دستور مافوق

انجام کاربا نرم افزارهای حسابداری،مالی واتوماسیون اداری و سایر نرم افزارهای مرتبط با وظایف

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

.


 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی مدیریت امور مالیو ذیحسابی

رئیس اداره حقوق و دستمزد

 

            

نام ونام خانوادگی :  محمد نظری

حوزه معاونت:  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

پست سازمانی:  رئیس اداره حقوق ودستمزد امور مالی و ذیحسابی

تلفن تماس:23091263 


(شرح وظایف و مسئولیت های سازمانی )

   

برنامه ریزی و مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های مالی به منظور حسن اجرای وظایف و ابلاغ آن به حسابداران مربوطه

نظارت بربررسی و مطالعه سیستم ها و آیین نامه های مربوطه و ارایه پیشنهادات اصلاحی در مورد ملزوم

نظارت برامور حقوق و دستمزد و بررسی مسایل و مشکلات مربوطه و ارایه راه کارهای لازم جهت حسن انجام آن

برنامه ریزی و نظارت بر تنظیم لیست حقوق و مزایا و کسورات ماهیانه پس از اعمال کنترل های لازم و صدور فیش حقوقی

نظارت بر صدور اسناد حسابداری حقوق و تنظیم فرم 1/5 سازمان بازنشستگی

برنامه ریزی و نظارت بر تنظیم لیست پرداخت های موردی از قبیل پاداش ،عیدی و

نظارت بربرسی احکام و صدورسندحسابداری هزینه های فوت،ازدواج،پاداش پایان خدمت و نقل و انتقال

نظارت و رسیدگی احکام صادره توسط امور اداری و تطبیق آن با قوانین و مقررات

نظارت بر تهیه مستندات و بخشنامه های مربوط به حقوق و مزایا،کسورات حقوق شاغلین و بازنشستگان و موظفین

نظارت بر ورود احکام  برقراری حقوق و عایله مندی و کسورات کارکنان و ورود اطلاعات مربوط به کسورات ماهیانه و حقوق و مزایای شاغلین و اعمال تغییرات بعدی

نظارت بررسی و کنترل سن فرزندان شاغلین و بازنشستگان و موظفین که حق عایله مندی دریافت می نمایند

نظارت برتنظیم لیست عیدی پایان سال شاغلین و بازنشستگان و موظفین و سایر پرداخت های موردی

تهیه گزارشات لازم از وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان ،مزایای پرداختی جهت ارایه به مسئولین ذیربط

مطالعه و اظهار نظر در مورد مسایل و مشکلات امور حقوق و دستمزد و تهیه مکاتبات مربوطه در موارد ضروری

شرکت درجلسات و کمسیون های مالی حسب نظر مافوق و اظهار نظر کار شناسی در مورد موضوعات مطروحه

راهنمایی حسابداران و کارشناسان در حسن انجام وظایف بر حسب نیاز و دستور مافوق

انجام کاربا نرم افزارهای حسابداری،مالی واتوماسیون اداری و سایر نرم افزارهای مرتبط با وظایف

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

.


 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی مدیریت امور مالیو ذیحسابی


 چاپ