شرح وظایف و معرفی پرسنل اداره اعتبارات، صدور چک و رسیدگی به اسناد کمينه

 رئیس اداره اعتبارات،صدور چک و رسیدگی به اسناد


نام و نام خانوادگی :  ربابه اصیلی

حوزه معاونت :  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

پست سازمانی:  رئیس اداره اعتبارات،صدورچک و رسیدگی به اسناد امور مالی و ذیحسابی

تلفن تماس:23091270


(شرح وظایف و مسئولیت های سازمانی

 

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مالی و آیین نامه و دستور العمل های ذیر بط به منظور اجرای وظایف

پیگیری و برنامه ریزی به منظور تامین و دریافت اعتبارات جاری موسسه

برنامه ریزی و نظارت برصدوردرخواست وجه اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای عهده اداره کل خزانه

برنامه ریزی و نظارت بر صدور اسناد حسابداری اعتبار مصوب،تخصیص اعتبار،درآمد ها و اصلاحیه موافقت نامه ها

نظارت و رسیدگی بر نگهداری حساب اعتبارات بر حسب برنامه ها و طرح ها و تهیه گزارشات لازم

نظارت بر امور مربوطه به تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز بر اساس لیست های توزیعی و ثبت هزینه های انجام شده

برنامه ریزی و نظارت بر انطباق عملیات ثبت شده در سیستم اعتبارات و در آمد ها و ارسال آن به مقامات مافوق ومجریان طرح ها و عاملین مسئول امور مالی و سایر مراجع ذیربط حسب مورد

نظارت بر الکترونیکی نمودن حساب در آمد ها به منظور نگهداری حساب های مذکور و تهیه و تنظیم گزارشات مربوطه به تفکیک منابع در آمدی و حسب مورد پیگیری استرداد درآمدهااز اداره کل خزانه

پیگیری امور خزانه داری کل و سازمان امور مالیات

شرکت در جلسات مناقصات

نظارت و کنترل پرداخت مابه التفاوت احکام کارکنان و تسویه حساب های سنوات قبل از قبیل علی الحساب ها،پیش پرداخت ها

نظارت و رسیدگی به اسناد پرداختی و تسویه حساب های کارکنان قراردادی و روز مزد

نظارت بر بررسی اسناد رفع واخواهی شده اسناد هزینه ای معاونت ها

مطالعه بخشنامه ها،موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها

نظارت و رسیدگی به تطبیق پرداخت ها با موافقت نامه های صادره بودجه تفصیلی سازمان

رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هایی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق

مطالعه قوانین بودجه وسایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط

ابلاغ قوانین و مقررات و تصویب نامه و دستور العمل ها به واحد های تحت پوشش

نظارت بر انجام امور مربوطه و رفع نقص واخواهی اسناد هزینه که از سوی حسابرسان دیوان محاسبات مورد ایراد قرار می گیرد

برنامه ریزی،بررسی و نظارت براسناد هزینه ارسالی ازطریق عاملین مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و موافقت نامه ها

نظارت بر صدور سند حسابداری تنخواه گردان های واریزی عاملین مسئول امور مالی

نظارت برصدور اعلام وصول اسناد اعمال حساب شده عاملین مسئول امور مالی

بررسی،مطالعه و نظارت براعلام نظر در خصوص پیش نویس قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات مالی و ثبت کلیه قراردادهای منعقده در سیستم نرم افزاری

برنامه ریزی،نظارت و رسیدگی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاورین مطابق مقررات و قوانین

نظارت و بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه پرسنل شاغل و بازنشستگان و موظفین از حیث صحت کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات

نظارت بر مطابقت گزارش کارکرد پرسنل که توسط مدیریت امور اداری تهیه با لیست حقوقی پرداختی توسط اداره کل امور مالی و انعکاس مغایرات احتمالی

تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت حساب های عاملین مسئول امور مالی

نظارت وکنترل سقف تنخواه گردان عاملین مسئول امور مالی

نظارت و کنترل وبررسی قراردادهای کار معین و مشخص

انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

 

 

کارشناس امور مالی اعتبارات،صدورچک و رسیدگی به اسناد

 

نام و نام خانوادگی :  اسماعیل عطایی

حوزه معاونت:  معاونت توسعه و مدیریت و منابع انسانی

پست سازمانی:  کارشنای امور مالی وذیحسابی

تلفن تماس:23091268


(شرح وظایف و مسئولیت های سازمانی

 

بررسی اسناد هزینه ارسالی از طریق عاملین مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و موافقت نامه

کنترل سقف تنخواه گردان و صدور سند حسابداری تنخواه گردان های واریزی عاملین مسئول امور مالی

صدور اعلام وصول اسناد هزینه ای و اعمال حساب شده عاملین مسئول امور مالی

بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه پرسنل شاغل و بازنشستگان و موظفین از حیث صحت کسورات قانونی مطلبق قوانین و مقررات پاسخگویی به استعلام واحدها در ارتباط با قوانین و مقررات

بررسی ومطابقت گزارش کارکرد پرسنل که توسط امور اداری تهیه با لیست حقوق پرداختی توسط امور مالی و انعکاس مغایرت احتمالی

تهیه گزارشات تلفیقی و تحلیلی از وضعیت حساب های عاملین مسئول امور مالی در اعتبارات هزینه ای و انعکاس به مقام مافوق

ممهور نمودن اسناد هزینه رسیدگی شده به مهر و برگ شماری اسناد فوق

ثبت اسناد هزینه ارسال عاملین در دفتر مراسلات به هنگام وصول و خروج از اداره

رسیدگی به اسناد مالی هزینه ای و اسناد تنخواه گردان،پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و دستورالعمل های مربوطه

تهیه پیش نویس بخشنامه،دستورالعمل های مربوط به رسیدگی به اسناد قانونی و حسابداری جهت عاملیت ها

بررسی اسناد رفع واخواهی شده اسناد هزینه ای معاونت ها

مطالعه بخشنامه ها،موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ای ارسالی

بررسی و اقدام در مورد پروندهای مشکل دار مالی و ارایه نظرات کارشناسی به مقام مافوق

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

بازگشت به صفحه اصلی مدیریت امور مالی و ذیحسابی

 رئیس اداره اعتبارات،صدور چک و رسیدگی به اسناد


نام و نام خانوادگی :  ربابه اصیلی

حوزه معاونت :  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

پست سازمانی:  رئیس اداره اعتبارات،صدورچک و رسیدگی به اسناد امور مالی و ذیحسابی

تلفن تماس:23091270


(شرح وظایف و مسئولیت های سازمانی

 

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مالی و آیین نامه و دستور العمل های ذیر بط به منظور اجرای وظایف

پیگیری و برنامه ریزی به منظور تامین و دریافت اعتبارات جاری موسسه

برنامه ریزی و نظارت برصدوردرخواست وجه اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای عهده اداره کل خزانه

برنامه ریزی و نظارت بر صدور اسناد حسابداری اعتبار مصوب،تخصیص اعتبار،درآمد ها و اصلاحیه موافقت نامه ها

نظارت و رسیدگی بر نگهداری حساب اعتبارات بر حسب برنامه ها و طرح ها و تهیه گزارشات لازم

نظارت بر امور مربوطه به تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز بر اساس لیست های توزیعی و ثبت هزینه های انجام شده

برنامه ریزی و نظارت بر انطباق عملیات ثبت شده در سیستم اعتبارات و در آمد ها و ارسال آن به مقامات مافوق ومجریان طرح ها و عاملین مسئول امور مالی و سایر مراجع ذیربط حسب مورد

نظارت بر الکترونیکی نمودن حساب در آمد ها به منظور نگهداری حساب های مذکور و تهیه و تنظیم گزارشات مربوطه به تفکیک منابع در آمدی و حسب مورد پیگیری استرداد درآمدهااز اداره کل خزانه

پیگیری امور خزانه داری کل و سازمان امور مالیات

شرکت در جلسات مناقصات

نظارت و کنترل پرداخت مابه التفاوت احکام کارکنان و تسویه حساب های سنوات قبل از قبیل علی الحساب ها،پیش پرداخت ها

نظارت و رسیدگی به اسناد پرداختی و تسویه حساب های کارکنان قراردادی و روز مزد

نظارت بر بررسی اسناد رفع واخواهی شده اسناد هزینه ای معاونت ها

مطالعه بخشنامه ها،موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها

نظارت و رسیدگی به تطبیق پرداخت ها با موافقت نامه های صادره بودجه تفصیلی سازمان

رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هایی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق

مطالعه قوانین بودجه وسایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط

ابلاغ قوانین و مقررات و تصویب نامه و دستور العمل ها به واحد های تحت پوشش

نظارت بر انجام امور مربوطه و رفع نقص واخواهی اسناد هزینه که از سوی حسابرسان دیوان محاسبات مورد ایراد قرار می گیرد

برنامه ریزی،بررسی و نظارت براسناد هزینه ارسالی ازطریق عاملین مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و موافقت نامه ها

نظارت بر صدور سند حسابداری تنخواه گردان های واریزی عاملین مسئول امور مالی

نظارت برصدور اعلام وصول اسناد اعمال حساب شده عاملین مسئول امور مالی

بررسی،مطالعه و نظارت براعلام نظر در خصوص پیش نویس قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات مالی و ثبت کلیه قراردادهای منعقده در سیستم نرم افزاری

برنامه ریزی،نظارت و رسیدگی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاورین مطابق مقررات و قوانین

نظارت و بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه پرسنل شاغل و بازنشستگان و موظفین از حیث صحت کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات

نظارت بر مطابقت گزارش کارکرد پرسنل که توسط مدیریت امور اداری تهیه با لیست حقوقی پرداختی توسط اداره کل امور مالی و انعکاس مغایرات احتمالی

تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت حساب های عاملین مسئول امور مالی

نظارت وکنترل سقف تنخواه گردان عاملین مسئول امور مالی

نظارت و کنترل وبررسی قراردادهای کار معین و مشخص

انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

 

 

کارشناس امور مالی اعتبارات،صدورچک و رسیدگی به اسناد

 

نام و نام خانوادگی :  اسماعیل عطایی

حوزه معاونت:  معاونت توسعه و مدیریت و منابع انسانی

پست سازمانی:  کارشنای امور مالی وذیحسابی

تلفن تماس:23091268


(شرح وظایف و مسئولیت های سازمانی

 

بررسی اسناد هزینه ارسالی از طریق عاملین مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و موافقت نامه

کنترل سقف تنخواه گردان و صدور سند حسابداری تنخواه گردان های واریزی عاملین مسئول امور مالی

صدور اعلام وصول اسناد هزینه ای و اعمال حساب شده عاملین مسئول امور مالی

بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه پرسنل شاغل و بازنشستگان و موظفین از حیث صحت کسورات قانونی مطلبق قوانین و مقررات پاسخگویی به استعلام واحدها در ارتباط با قوانین و مقررات

بررسی ومطابقت گزارش کارکرد پرسنل که توسط امور اداری تهیه با لیست حقوق پرداختی توسط امور مالی و انعکاس مغایرت احتمالی

تهیه گزارشات تلفیقی و تحلیلی از وضعیت حساب های عاملین مسئول امور مالی در اعتبارات هزینه ای و انعکاس به مقام مافوق

ممهور نمودن اسناد هزینه رسیدگی شده به مهر و برگ شماری اسناد فوق

ثبت اسناد هزینه ارسال عاملین در دفتر مراسلات به هنگام وصول و خروج از اداره

رسیدگی به اسناد مالی هزینه ای و اسناد تنخواه گردان،پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و دستورالعمل های مربوطه

تهیه پیش نویس بخشنامه،دستورالعمل های مربوط به رسیدگی به اسناد قانونی و حسابداری جهت عاملیت ها

بررسی اسناد رفع واخواهی شده اسناد هزینه ای معاونت ها

مطالعه بخشنامه ها،موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ای ارسالی

بررسی و اقدام در مورد پروندهای مشکل دار مالی و ارایه نظرات کارشناسی به مقام مافوق

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

بازگشت به صفحه اصلی مدیریت امور مالی و ذیحسابی


 چاپ