نام : محمد حسین عطایی

 

حوزه معاونت: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

پست سازمانی : امور اداری رفاه و پشتیبانی

 

آدرس ایمیل:

 

تلفن تماس : 23091201


 

 

نام : محمد حسین عطایی

 

حوزه معاونت: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

پست سازمانی : امور اداری رفاه و پشتیبانی

 

آدرس ایمیل:

 

تلفن تماس : 23091201


مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی:
پيش‌بيني و برنامه‌ريزي به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز سازمان براساس قوانين و مقررات ذيربط با همكاري واحدهاي سازماني مربوط.
اجراي قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با امور اداري و نظارت بر حسن اجراي آنها.
انجام امور كارگزيني شاغلين سازمان شامل: نقل و انتقال نيروي انساني، تشريفات گزينش كاركنان، تغيير حالات استخدامي، صدور احكام كارگزيني و انتصابات، اجراي طرح هاي طبقه‌بندي مشاغل با همكاري واحدهاي سازماني واجرای نظام ارزشیابی کارکنان سازمان. 
ارايه خدمات اداري و رفاهی به كاركنان ستاد سازمان شامل شاغلین رسمی، قراردادی، پیمانی و خرید خدمت و بازنشستگان.
مدیریت سرويس­هاي خدمات عمومي شامل: نقليه و ترابري، تاسيسات، مخابرات، نظافت عمومي، پذيرايي، امور آبدارخانه‌ها، امور انبارداري، نگهداري و مديريت فضاي سبز ستاد سازمان.
پيش بيني، برآورد و تاًمين نيازهاي سازمان در زمينه وسائل و ملزومات مصرفي وغير مصرفي، نگهداري و توزيع آنها بين واحدهاي مختلف در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه. 
 
مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی:
پيش‌بيني و برنامه‌ريزي به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز سازمان براساس قوانين و مقررات ذيربط با همكاري واحدهاي سازماني مربوط.
اجراي قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با امور اداري و نظارت بر حسن اجراي آنها.
انجام امور كارگزيني شاغلين سازمان شامل: نقل و انتقال نيروي انساني، تشريفات گزينش كاركنان، تغيير حالات استخدامي، صدور احكام كارگزيني و انتصابات، اجراي طرح هاي طبقه‌بندي مشاغل با همكاري واحدهاي سازماني واجرای نظام ارزشیابی کارکنان سازمان. 
ارايه خدمات اداري و رفاهی به كاركنان ستاد سازمان شامل شاغلین رسمی، قراردادی، پیمانی و خرید خدمت و بازنشستگان.
مدیریت سرويس­هاي خدمات عمومي شامل: نقليه و ترابري، تاسيسات، مخابرات، نظافت عمومي، پذيرايي، امور آبدارخانه‌ها، امور انبارداري، نگهداري و مديريت فضاي سبز ستاد سازمان.
پيش بيني، برآورد و تاًمين نيازهاي سازمان در زمينه وسائل و ملزومات مصرفي وغير مصرفي، نگهداري و توزيع آنها بين واحدهاي مختلف در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه. 
 
 بخشهای ذیربط کمينه

 

 


 چاپ