اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396211.49دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur mali 28/12/1396284.04دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139670.69دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139684.97دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.37دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي08/03/139690.09دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 1395/12/28omur mali omur maliامور مالي * البرز09/03/1396107.46دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliامور مالي استان البرز13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139684.07دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139761.06دانلود
ابلاغ شماره 15- ابلاغ تملكي -اخزا 603- طرح قرنطينهomur mali omur malimali27/12/139659.40دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان البرز17/03/1396110.42دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397114.79دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ